Manteniment dels col·legis Benimaclet, Fernando dels Rius i Professor Santiago Grisolía

PublicitatAcadèmia Valenciana de la Llengua  

La Generalitat aportarà un total de 2.389.450 euros del pressupost de 2017 per al manteniment d’un total de 20 unitats del CEIP Benimaclet, de les quals sis són d’Educació Infantil, dotze de Primària i dues d’Educació Especial; 10 unitats del CEIP Fernando dels Rius, de les quals tres són d’Educació Infantil, sis de Primària i una d’Educació Especial, i 20 unitats del CEIP Professor Santiago Grisolía, de les quals sis són d’Educació Infantil, dotze de Primària i dues d’Educació Especial.

El conveni se subscriu seguint el principi de cooperació entre les corporacions locals i l’Administració educativa en el manteniment de centres docents establit en la llei orgànica reguladora del dret a l’educació, i en compliment del que estableix el reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, segons el qual el sosteniment de centres públics els titulars dels quals siguen corporacions locals s’efectuarà mitjançant un conveni amb l’administració educativa corresponent.

PublicitatTroballengua  

L’Ajuntament de València, com a titular dels centres de referència, i la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport col·laboraran en l’escolarització i el compliment de les normes d’admissió d’alumnat.

Quant a la provisió de vacants de professorat d’aquests centres, s’efectuarà pel procediment general establit per a l’accés de funcionaris de l’Ajuntament i s’haurà de comunicar a la Direcció territorial d’Educació, Recerca, Cultura i Esport de València.

A més, l’Ajuntament haurà d’impartir gratuïtament els ensenyaments objecte del conveni i realitzar les activitats complementàries i de serveis que, si escau, es duguen a terme. Igualment, s’obliga a tenir en funcionament el nombre total d’unitats escolars que figuren en el conveni.

PublicitatDesdejuna amb Actualitat Valenciana