El Consell aprova la implantació de 4 nous graus a la Universitat Internacional de València

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s'autoritza la implantació de quatre nous graus universitaris que s'impartiran a la Universitat Internacional de València a partir del curs 2018/19. 

Universitat de València

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s’autoritza la implantació de quatre nous graus universitaris que s’impartiran a la Universitat Internacional de València a partir del curs 2018/19.

Es tracta dels graus en Treball Social, Relacions Internacionals, Criminologia i Ciències de la Seguretat, i Musicologia, amb 180 places cada un, excepte el de Musicologia que oferirà 90 places.

L’autorització d’aquests ensenyaments respon a la sol·licitud presentada per la Universitat Internacional de València que ha sigut informada favorablement pel Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior, i per l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

Així mateix, el Consell d’Universitats ha verificat el pla d’estudis d’aquests ensenyaments, per la qual cosa el Consell aprova el decret per autoritzar-lo , i informarà el Ministeri d’Educació amb la finalitat de gestionar l’establiment del caràcter oficial dels títols esmentats.

Cal recordar que l’Ordre 86/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, estableix el procediment per a la implantació d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat i determina que correspon al Consell, per decret, acordar la implantació.

Finalment, cal destacar que l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva durà a terme, després de dos anys d’implantació dels títols, el seguiment del compliment dels plans d’estudis respectius.

Publicitat