Qué és necessari per tal d’obtindre l’A1 de valencià?

La Conselleria d’Educació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat la resolució per la qual s’estableixen els criteris per a acreditar i expedir el nou certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Mitjançant el Certificat de Nivell A1 d’usuari bàsic del valencià s’acreditarà un domini molt bàsic d’ús de la llengua, que permet atendre les primeres necessitats comunicatives en situacions molt quotidianes.

Rovira  

La formació i avaluació del Nivell A1 de Coneixements del Valencià recaurà en els centres públics de formació de persones adultes dependents de la Conselleria; les entitats locals que disposen de personal tècnic amb les funcions pròpies de la promoció lingüística; i les universitats públiques valencianes. Aquests centres i entitats tindran un termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució en el DOGV per a sol·licitar l’autorització de la Conselleria per a poder impartir la formació corresponent.

Els centres i entitats sol·licitants autoritzats per la Conselleria per a poder impartir la formació de nivell A1 realitzaran un curs gratuït amb una duració mínima de 60 hores, tenint en compte els objectius i els continguts del certificat d’aquest nivell establits en la resolució de la Conselleria.

Una vegada conclòs el curs formatiu, el centre corresponent serà l’encarregat d’enviar a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià la relació de persones aptes, després d’això la Junta registrarà i expedirà el Certificat de Nivell A1, i l’enviarà per correu electrònic a la persona interessada.

La finalitat de la prova que realitzaran les entitats autoritzades és avaluar si es té un domini de l’ús de la llengua general per a atendre les necessitats comunicatives més bàsiques en situacions molt quotidianes.

La persona que opta a este certificat ha de ser capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats, com presentar-se i presentar una tercera persona; formular preguntes sobre detalls personals com on viu, la gent que coneix i les coses que té, i poder respondre, i interactuar d’una manera senzilla.

Per a poder participar en estos cursos, dirigits a persones sense coneixements de valencià o amb coneixements molt bàsics, els alumnes han de ser majors de setze anys; en el cas dels centres d’FPA, han de ser majors de díhuit anys, sense perjudici de les excepcions per a persones majors de dèsset anys que determina la legislació vigent.

2017_7665
PublicitatJuega Limpio Orihuela