Ajudes que pots demanar per a canviar les portes i finestres de casa

La Generalitat ha convocat les ajudes de l'IVACE per a l'impuls de mesures d'estalvi de la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra.

PublicitatAVL

La Generalitat ha convocat les ajudes de l’IVACE per a l’impuls de mesures d’estalvi i eficiència energètica, dirigides a la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i premarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l’IVACE de l’exercici 2020.

Esta iniciativa es concreta en un Pla de Reforma Interior d’Habitatges, Pla Renhata, que contempla subvencions a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines dels habitatges, per a actuacions sobre els elements privatius de les mateixes i dirigides a l’adequada conservació de l’immoble, la millora de la seua qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat.

PublicitatRovira  

La condició per a demanar les ajudes per a la renovació de finestres i portes-finestra en l’habitatge d’ocupació habitual és que els habitatges hauran d’estar a la Comunitat Valenciana i serà objecte de subvenció la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l’envidrament, el marc i premarc; no obstant això, no seran subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a fi d’estes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

Quantia de les subvencions

Les ajudes per a la rehabilitació de finestres i portes-finestra en l’habitatge d’ocupació habitual es finançaran amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020. La quantitat màxima destinada a esta convocatòria és d’1.200.000 euros, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de l’exercici econòmic 2020.

La quantia de l’ajuda individual, aportada per l’IVACE, serà com a màxim de 75 €/m² per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i premarc). L’aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla *Renove de Finestres 2020, consistirà en un descompte en la factura de 15 €/m² en el moment de la instal·lació.

L’aportació de l’IVACE s’abonarà mitjançant transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud, una vegada finalitzada la tramitació i sempre que haja recaigut resolució de concessió; l’aportació del comerç o empresa instal·ladora es realitzarà mitjançant descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d’impostos.

La quantia de l’ajuda aportada per l’IVACE, no podrà superar en cap cas el 30% del cost subvencionable. La quantia d’ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en el qual se substituïsquen les finestres i portes-finestra.

Persones beneficiàries de les ajudes

Podrà acollir-se a estes ajudes qualsevol persona física propietària, arrendatària o usufructuària d’un habitatge d’ocupació habitual situada en la Comunitat Valenciana.

No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Procediment de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a sol·licitar les ajudes per a la substitució de les finestres i/o portes finestres es posarà en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla *Renove de Finestres 2020.

El llistat de comerços i empreses instal·ladores adherides es podrà consultar en la pàgina web de l’IVACE http://planrenove.ivace.es o a través de l’oficina de campanya identificada en esta pàgina web.

El comerç o empresa instal·ladora tramitarà la presentació de la sol·licitud del particular a través de la plataforma de gestió del Pla *Renove de Finestres 2020 en la web: http://planrenove.ivace.es.