martes, 16 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Almassora presenta el calendari del contribuent de 2016

L’Ajuntament d’Almassora ha presentat el calendari del contribuent que estableix les normes i períodes de recaptació de tributs i altres exaccions en l’exercici 2016. Les taxes de guals i fem iniciaran el calendari de pagaments el 7 de març de 2016, mentre que el cicle es tancarà el 21 de novembre amb l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
Així, la taxa de guals i la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans es cobrarà del 7 de març al 20 de maig de 2015. Els rebuts domiciliats es carregaran previsiblement el 8 d’abril. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica té un termini de pagament que va del 4 d’abril al 20 de juny. El 6 de maig es cobraran els rebuts domiciliats.
D’altra banda, del 23 de maig al 5 d’agost tindrà lloc la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), tant rústic com a urbà. Per als rebuts domiciliats, la data prevista és el 7 de juliol. Finalment, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) es pagarà del 5 de setembre al 21 de novembre, el 7 d’octubre en el cas de les domiciliacions.
Els rebuts es podran fer efectius en qualsevol de les oficines de les següents entitats financeres: CaixAlmassora, Caixa Rural de Vila-real, BBVA, La Caixa, Nova Caixa Galícia, Cajamar, BMN, Banc Santander, Banc Sabadell i Bankia. L’Ajuntament d’Almassora recorda que no existeix obligació legal d’enviar els rebuts. Així, en cas que per qualsevol circumstància els veïns no disposen dels documents cobratoris en període voluntari, els podran sol·licitar en les oficines del SIAC.
L’horari per a sol·licitar la documentació entre l’1 de juny i el 30 de setembre serà de dilluns a divendres de 8.00 a 14 hores. Entre l’1 de setembre i el 31 de maig a l’horari anterior se sumen els dijous de 17.00 a 20.00 hores i els dissabtes de 9.00 a 13.00 hores. També és possible demanar la documentació a través de la carpeta ciutadana.
Per a aquells ciutadans interessats a domiciliar els rebuts, aquesta domiciliació tindrà efecte sempre que es registre abans de tres mesos de l’inici del període de cobrament voluntari. De no ser així, assortirà efectes a partir del següent exercici.
Els contribuents que ja tinguen domiciliats els pagaments en entitats de dipòsit rebran en les seues cases el deute efectuat en el seu compte d’aquesta entitat dins del termini de període voluntari. Transcorreguts els períodes de pagament relacionats anteriorment, els deutes seran exigibles pel procediment d’apremi i produiran el corresponent recàrrec, interessos de demora i, si escau, les costes que es produïsquen.

Últimas noticias

Contenido relacionado