Augmenten els treballadors a la Comunitat però creixen poc els contractes indefinits, segons els sindicats

L'anàlisi de les dades que fa UGT parla d'un lleuger increment de la contractació però també "de la brutal caiguda de beneficiaris de prestacions per desocupació".

PublicitatAVL

En plena setmana electoral s’han fet públiques les dades d’ocupació del mes d’octubre on la comunitat Valenciana, en principi, pareix eixir ben lliurada en desmarcar-se de la tendència a l’increment de persones aturades de la resta de l’Espanya, amb una subtil reducció de l’atur.

A més, les dades d’afiliació són bones i creixen els contractes tant indefinits com temporals. Tot i això, la temporalitat continua sent la fórmula més emprada a l’hora de realitzar contractacions. De totes maneres, les dades, aparentment positives són pitjors que les de l’any passat i encara que sembla reduir-se lleugerament també la diferència entre el nombre de dones i homes contractats, els sindicats, alerten que encara “queda molt per fer en termes de desigualtats”. Dones, majors de 50 anys i parats de llarga duració, segueixen trobar-se en situació de desigualtat laboral.

PublicitatRovira  

Així, octubre tanca amb descensos de l’atur, concentrats entre la població major de 25 anys i les dones (encara que aquestes continuen representant el 60% del total de població parada registrada). Per territoris el descens afecta la província de València i Castelló, descendint en tots els sectors menys en serveis, on creix per a la mitjana de la Comunitat. Una dada que a ningú sorprén si tenim en conter el pes del sector turístic al territori i els llocs de treball que desapareixen fora de temporada.

Les dades d’afiliació són bones, encara que pitjors que fa un any, els mateixos registren creixements mensuals i anuals, destacant els creixements a la província de València, que aglutina el 76% del creixement mensual. Quant a la contractació, creix tant la indefinida com la temporal, encara que aquesta última de forma més intensa, la qual cosa situa la contractació temporal en el 88% del total de contractes registrats.

Però Segons analitza el sindicat UGT, “la cobertura de prestacions és la dada negativa, en descendir el nombre de persones perceptores, i situar la taxa de cobertura en el 55,20%, encara que està per damunt de la de fa un any (50,47%)”. De fet, el sindicat recorda que es continuen mantenint les mateixes segmentacions de sempre: “bretxes de gènere, intergeneracionals i territorials. Major presència de l’atur de molt llarga duració (de més de 4 anys) que afecta sobretot a dones i a persones majors de 50 anys”.

Respecte a esta situació, Pilar Mora, secretària de Formació, Ocupació i Igualtat de Gènere d’UGT PV considera que “Per desgràcia les polítiques dissenyades per a lluitar contra aquestes situacions no aconsegueixen atallar-les”… “ i és que els últims informes del servei públic d’ocupació registren dades, almenys preocupants, perquè no dona resposta a les bretxes de gènere i intergeneracionals, que no sols persisteixen, sinó que en alguns casos s’observa un cert engrandiment”. Quant a les persones joves l’atur afecta sobretot aquelles que no tenen qualificació ni formació, encara que aquestes xifres s’han reduït amb l’entrada en vigor de les estratègies d’ocupació Valenciana que ha aconseguit reduir però no prou.

En esta línia, Mora indica que “una vegada més, des d’UGT-PV es demanda la derogació de la reforma laboral per a retornar una mica de normalitat al mercat precari que s’ha instal·lat, i per a això són necessàries polítiques actives d’ocupació amb serveis d’orientació personalitzats per a donar resposta a les necessitats de formació i d’empara a persones on l’atur de llarga duració s’ha instal·lat per a cronificar-se”.

ANÀLISI PER PROVÍNCIES I SECTORS

Pel que fa a l’anàlisi de les dades, quant a les tres províncies i als sectors més beneficiats o ressentits, per territoris, el descens es concentra a València i Castelló, mentre que creix a la província d’Alacant.

Per sectors, es registren descensos en tots ells, excepte en el sector serveis que creix. Destaquen el descens en construcció i indústria, sent més tèbia la reducció en el sector de l’Agricultura. Alguna cosa que ja es va observar l’any anterior, encara que allí els descensos van ser majors i també va ser menor el creixement de l’atur en el sector serveis. El creixement de l’atur en el sector serveis és conseqüència de la mala dada a la província d’Alacant, en canvi a Castelló la mala dada el registra el sector industrial.

Creixement en l’afiliació: Es registra un total d’1.924.934 persones cotitzadores, la qual cosa suposa un creixement mensual de quasi 39 mil i anual de quasi 50 mil persones més.

Aquest creixement és conseqüència de la bona dada en el Règim General, ja que l’Agrari mostra pitjor dada que l’any passat.

Per territoris creix en les tres províncies encara que de forma més intensa a la província de València, després de Castelló i finalment Alacant.

Descens de la cobertura de prestacions per desocupació: Cau la taxa i se situa en el 55,20%, la qual cosa suposa una caiguda mensual i encara que registra millor date que el de fa un any (50,47%).
És important destacar la brutal caiguda de persones beneficiàries, ja que actualment hi ha 21.269 persones menys que el mes passat. El descens és conseqüència de la reducció de prestacions contributives.

És Castelló (56,20%) i València (57,08%) les que tenen taxes de cobertura per damunt de la mitjana de la Comunitat i Alacant la que se situa per davall (56,20%)

Increment de la contractació: S’han registrat 223.418 contractes, la qual cosa ha suposat un increment respecte al mes i any, del 17,79% i 0,23% respectivament. Creix la contractació indefinida, respecte al mes però cau respecte a l’any. La temporal té millor evolució, ja que registra un creixement major.

Castelló i València són els territoris que registren millor evolució en la contractació indefinida, amb creixements mensuals del 37,75% i 12,47% respectivament. En canvi, es registra un descens a la província d’Alacant. En totes les províncies descendeix la contractació indefinida respecte a l’any.

Per sectors, creix la contractació en el sector agrícola i de serveis i cau en el sector industrial i de construcció.

 

Publicitat