jueves, 18 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Com aconseguir les ajudes de transport escolar i beques de menjador

Es podran demanar fins a 797,07 en les ajudes a transport i 4,25 euros diaris per a la beca de menjador.

La Conselleria d’Educació ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es convoquen les beques de menjador escolar en els centres educatius públics i concertats per al curs escolar 2020-2021. Educació destinarà un total de 73,4 milions d’euros a les beques. L’any passat va haver-hi 127.000 beneficiaris.

També s’ha publicat hui en el Diari Oficial les ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2020/2021. Amb una bonificació de fins a 797,07 euros per alumne.

Beques de menjador escolar

A l’igual que l’any passat, les famílies que tenen accés a la Web Família podran accedir a esta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, en el qual figuraran pregravades les dades que consten en poder de l’Administració.

Si les famílies que facen el tràmit estan d’acord amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2019-2020, sense necessitat de presentar la documentació. Les famílies que no siguen usuàries de la Web Família que hagen rebut la beca el curs passat i que mantinguen les mateixes condicions només hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l’Administració, i que deuran sol sol·licitar al centre on estiguen escolaritzats els seus fills o filles. D’esta manera, tan sols haurà de confirmar l’esborrany de sol·licitud a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria.

L’alumnat que no va sol·licitar beca l’any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca en el centre on estarà matriculat, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i fins a la finalització del període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en cas que canvie de centre educatiu.

Estes ajudes permeten sufragar durant el curs 2020-2021 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

Alumnes beneficiats de les beques de menjador escolar

Podrà sol·licitar les ajudes l’alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que, per a una família de quatre membres, queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2018. Així mateix, fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible ‘per càpita’, que va des dels 20 punts per a una renda ‘per càpita’ d’un màxim de 393 euros fins a 1 punt per una renda ‘per càpita’ de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l’alumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres d’acció educativa singular; per la situació de desocupació del pare o mare o tutors; per condició de persona refugiada; fills de famílies monoparentals i famílies nombroses; diversitat funcional d’algun membre de la família igual o superior al 33%; condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa del pare, mare o tutors, i per ser orfe absolut.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l’alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros en el cas d’alumnat d’Educació Especial, i fins a 12,25 euros per a escolaritzats en escoles llar.

Es considerarà beneficiari directe de l’ajuda i, per tant, rebrà l’import màxim, l’alumnat de la renda valenciana d’inclusió, així com l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil i el d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent de la seua residència perquè no existeix en esta oferta educativa.

També serà beneficiari directe l’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat o en aules específiques d’Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com aquells que es troben en situació d’acolliment familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills de famílies acollidores, els fills de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

Transport escolar

Podrà sol·licitar les ajudes l’alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades.

Segons la distància al centre escolar es podran optar a ajudes des de 340,02 euros si la distància és de 6 km fins als 797,07 si la distància supera els 20 km. Una xifra que pràcticament es duplica per als casos d’alumnes d’Educació Especial.

Els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació d’esta resolució fins a la finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en el cas que canvie de centre educatiu.

Últimas noticias

Contenido relacionado