domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Beques de menjador i transport escolar per al curs 2017-2018

Així, Educació destinarà per al pròxim curs escolar un total de 63.843.000 euros en concepte d’ajudes de menjador escolar i 1.633.510 euros per a ajudes individuals de transport. Cal recordar que, a més, l’administració educativa assumeix el cost del transport col·lectiu del qual anualment es beneficien al voltant de 60.000 alumnes.

Com a principal novetat, la conselleria inclou com a beneficiari directe de menjador escolar a l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil beneficiari de la beca de transport escolar.

Així mateix, per al pròxim curs, el model de sol·licitud d’ambdues convocatòries i el procediment per a la seua tramitació serà únic, iniciant-se el termini per a la seua presentació a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV.

A més, enguany, per primera vegada, Educació ha previst elaborar un esborrany de sol·licitud d’ajudes amb les dades que obren en poder de l’Administració, per a les famílies que mantinguen les mateixes condicions que el curs anterior. D’aquesta manera, tan sols s’haurà de confirmar l’esborrany de sol·licitud a partir de l’1 de juny, en el centre on tinguen escolaritzats als seus fills.

Ajudes de menjador

Aquestes ajudes permeten sufragar, durant el curs 2017-2018, el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d’aquest servei complementari.

Pot ser beneficiari de les ajudes l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb competències en matèria d’educació, i a l’alumnat escolaritzat en centres privats concertats o centres de titularitat pública diferent de la Generalitat, que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria.

Així mateix, es beneficiarà l’alumnat dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat, i l’alumnat de tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda del 2016.

Quant a la quantia de les ajudes, l’alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en el cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i AÇÒ, fins a 5,44 euros en el cas d’alumnat d’Educació Especial i fins a 12,25 euros per a escolaritzats en escoles-llar.

Es considerarà beneficiari directe de l’ajuda, i per tant rebrà l’import màxim, per primera vegada l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil, així com el d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que siga beneficiari del transport escolar col·lectiu i que faça un ús habitual, o d’una ajuda individual de transport, en tots dos casos pel fet de residir en un municipi diferent d’aquell en què es trobe el centre educatiu en què estiga escolaritzat.

L’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat o en aules específiques d’educació especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat; així com aquells que es troben en situació d’acolliment familiar o residencial, així com els fills o les filles de famílies acollidores; els fills i les filles de víctimes de violència de gènere, i les víctimes del terrorisme.

Ajudes de transport

Podrà ser beneficiari del servei escolar complementari de transport l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria quan haja sigut escolaritzat en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència per no existir en aquesta oferta educativa. A l’efecte de transport escolar, es considerarà municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanga aquest nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica i cultural fàcilment recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i, a més, es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no urbanitzable, i que aquest nucli no compte amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta consideració les urbanitzacions o nuclis de població de característiques similars.

Així mateix, serà beneficiari l’alumnat escolaritzat en centres o aules específiques d’Educació Especial, i l’alumnat d’Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria el domicili habitual de la qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura. Amb caràcter excepcional i, amb un informe previ motivat de la direcció territorial competent en matèria d’educació, es podran tenir en compte aquelles zones en què l’accés al centre docent siga dificultós a causa de l’orografia del terreny, de la perillositat de les vies o del temps d’accés.

A més, amb caràcter excepcional es podrà autoritzar per a l’ús del servei de transport escolar a l’alumnat amb dificultats especials d’accés al centre docent i que no complisca els requisits per a ser beneficiari del transport escolar, i l’alumnat d’altres nivells d’ensenyament reglat i especialment aquells que residisquen en zones rurals que no disposen de servei públic de transport regular que puga atendre les necessitats de l’alumnat.

Quant a les ajudes individuals de transport escolar, cal assenyalar que s’atorguen a aquell alumnat que no disposa de línies de transport escolar col·lectiu. La quantitat econòmica atorgada als beneficiaris s’estableix per la distància entre el lloc d’origen de l’alumnat i els centres escolars. Així, la quantitat màxima és de 797,07 euros per a l’alumnat que es troba a més de 20 quilòmetres del centre escolar i la mínima és de 340,02 euros per a l’alumnat que es troba a menys de 6 quilòmetres.

Últimas noticias

Contenido relacionado