Convoquen una borsa d’ocupació temporal d’auxiliar de biblioteca a l’Ajuntament de Burjassot

El termini de presentació estarà obert fins al pròxim 23 de novembre.

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat en el seu Portal de Transparència les bases i la convocatòria per a la formació d’una borsa d’ocupació temporal d’auxiliar de biblioteca, enquadrat en l’escala d’administració general, subescala auxiliar, subgrup C2.

Esta publicació també s’ha realitzat hui, 2 de novembre de 2020, en el BOP amb el qual les persones interessades a formar part d’este procés selectiu, tenen 15 dies hàbils, a partir de demà, per a presentar les seues sol·licituds. Concretament, el termini de presentació estarà obert fins al pròxim 23 de novembre.

Les sol·licituds han de presentar-se a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, allotjada en la web municipal, www.burjassot.org, o bé per Registre d’entrada de l’Ajuntament, en el Servei d’Atenció al Ciutadà. En este cas, ha de sol·licitar-se cita prèvia per a poder fer lliurament de la documentació requerida en les bases.

Per a poder accedir al procediment de selecció, que serà el de concurs oposició, els aspirants han d’estar en possessió o en condicions d’obtenir-la dins del termini de presentació d’instàncies del Graduat en Educació Secundària Obligatòria o Formació Professional Bàsica o equivalent. En el seu cas, l’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant mitjançant certificació expedida a este efecte per l’administració competent.

El període de vigència de la borsa serà de quatre anys, podent ser prorrogada mitjançant resolució expressa.

Tota la informació sobre la documentació a aportar en el moment de realitzar la sol·licitud d’admissió en el procés selectiu, el temari de la fase d’oposició i la baremació de la fase de concurs pot consultar-se en l’anunci de la convocatòria tant en la web municipal com en el BOP.

CatalanSpanish