[: Es] Almassora injectarà ajudes de 649.000 euros a 260 negocis afectats [: ca] Almassora injectarà Ajudes de 649.000 euros a 260 negocios ment afectats [:]

L'Ajuntament complementarà fons si falten i no demanarà factures per agilitzar el procés.

[: Es] L'Ajuntament d'Almassora ja ha completat les bases que permetran accedir a ajudes públiques de el Pla Resistir a 260 negocis que exerceixen la seua activitat a la localitat i que han pogut veure afectats per la pandèmia de coronavirus. L'equip de govern ha determinat no demanar les factures durant el procés de sol·licitud per agilitzar l'accés als primers 649.487 euros disponibles per les despeses compresos entre l'abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

La supervisió d'Intervenció, l'aprovació de les bases i la publicació en el Butlletí Oficial de la Província permetran iniciar el registre de sol·licituds l'última setmana d'este mes. El formulari preparat pel departament d'Informàtica accelerarà el procediment, de manera que els sol·licitants acreditin les despeses subvencionables, relacionats amb l'activitat, per import mínim de 2.000 euros mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat adjunta a la sol·licitud de la subvenció.

"Per este motiu serà simultània la justificació i aprovació de la mateixa per la qual cosa es procedirà a l'abonament de la totalitat de l'ajut concedit", assenyala el text. No obstant això, l'administració i el control financer podran realitzar les actuacions de comprovació pertinents per verificar la seua exactitud. Obtindran fins a 2.000 euros per autònom / microempresa i 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020 de estees microempreses i persones treballadores autònomes.

De la mateixa manera, l'Ajuntament d'Almassora eximeix als sol·licitants d'estes ajuts d'estar a l'corrent en les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social atès que esta línia de suport es concedeix "en atenció a la situació de greu crisi econòmica i social que està afectant singularment als autònoms i microempreses ". En este sentit, les bases destaquen "que esta norma es fonamenta en raons d'interès públic derivades de la necessitat d'adoptar mesures de suport que permetin reforçar els sectors a què van dirigides, greument afectats en la seua economia, per la situació d'extraordinària i urgent necessitat que van justificar la seua aprovació ".

D'altra banda, les bases estableixen que, si després de la concessió d'estes ajuts quedés excedent dels recursos descrits sense utilitzar, el consistori els dedicarà a complementar proporcionalment els ajuts concedits sense necessitat de nova convocatòria. En este cas reobrirà un nou termini extraordinari de 15 dies naturals per a aquells sol·licitants que vulguin presentar una declaració amb majors despeses subvencionables dels indicats en la sol·licitud inicial.

A més, el text assenyala que podran acollir-se als ajuts que exerceixin l'activitat a Almassora. En cas de no disposar d'un local vinculat a l'activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal a 31 de desembre de 2020. Poden acollir-se a este ajut persones físiques o jurídiques sempre que desenvolupin la seua feina mitjançant una persona autònoma o microempresa amb un màxim de 10 treballadors i estiguin donades d'alta en alguna de les activitats dels sectors identificats. [: ca] l'Ajuntament d'Almassora ja ha completat les bases que permetran Accedir a Ajudes públiques de Pla Resistir a 260 negocios que exerceixen la Seua activitat a la localitat i que han pogut ver 's ment afectats per la pandèmia de coronavirus. L'equip de govern ha determinat no Demanar els factures durante el Procés de sol·licitud per a agilitar l'accés ALS primers 649.487 euros disponibles per els DESPESES compreses entre l'abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

La supervisió d'Intervenció, l'Categoría de les bases i la publicació al Butlletí Oficial de la Província permetran iniciar el registre de sol·licituds l'última setmana d'este mes. El formulari preparat paper departament d'Informàtica accelerarà el Procediment, de manera que a els sol·licitants acreditin els DESPESES subvencionables, relacionats amb l'activitat, per import Mínim de 2.000 euros mitjançant la presentació de l'compte Quant justificatiu simplificat adjunta a la sol·licitud de la subvenció.

"D'aquí veu que serà simultània la justificació i Categoría de la mateixa paper que és procedirà a l'Abonament de La totalitat de l'ajuda concedida", assenyala el text. No obstant aixó, l'administració i el control financer podran acomplir els Actuacions comprovatòries pertinents per a verificar la Seua exactitud. Obtindran Fins a 2.000 euros per autònom / microempresa i 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'estes Microempreses i persones Treballadores Autònomes.

D'igual forma, l'Ajuntament d'Almassora eximeix ALS sol·licitants d'estes Ajudes d'estar a l'Corrent en els seues Obligacions Tributàries i Davant la Seguretat Social ates que esta línia de soporte és concedeix "a atenció a la situaciò de Greu crisi Econòmic-social que està afectant singularment a els Autònoms i Microempreses ". En este SENTIT, els bases destaquin "que esta norma és fonamenta en Raons d'interès público derivades de la necessitat d'adoptar Mesures de soporte que permeten reforçar a els sectors a lo qual van Dirigides, greument ment afectats a la Seua economia, per la situaciò d 'extraordinària i urgent necessitat que van justificar la Seua Categoría ".

D'Altra banda, els bases estableixen que, si després de dir la CONCESSIÓ de les presents Ajudes quedés excedent dels recursos descrits sense utilitzar, el Consistori a els dedicarà a complementar proporcionalment els Ajudes concedides sense necessitat de nova convocatòria. En este cas reobrirà 15 nou de Termini extraordinari de XNUMX dies naturals per a aquells sol·licitants que vulguen de presentar una declaració amb majors DESPESES subvencionables dels indicats a la sol·licitud inicial.

A més, el text assenyala que podran acollir-se a les Ajudes a els qui exercisquen l'activitat a Almassora. En cas de no disposar d'un local vinculat a l'activitat, el domicili fiscal ha de Trobar-se al Terme municipal a 31 de desembre de 2020. Poden acollir-se a esta ajuda persones físiques o Jurídiques sempre que desenvolupen su Treball mitjançant una persona autònoma o microempresa amb 10 Màxim de XNUMX Treballadors i estiguen donades d'alta en alguna de les activitats dels sectors identificats. [:]

El més llegit

CatalanSpanish