Borriana convoca ajudes per a activitats extraescolars de les AMPA

El termini per presentar les sol·licituds de les ajudes s'obre hui 30 d'abril i finalitzarà el 14 de maig.

L'Ajuntament ha convocat les ajudes per a finançar activitats extraescolars i complementàries realitzades durant el curs escolar 2020-2021 per les associacions de mares i pares (AMPA) de l'alumnat dels centres educatius públics d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

A la web municipal s'han publicat les bases reguladores de les subvencions el procediment de concessió es tramita en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades.

L'Ajuntament destinarà un import total de 10.000 euros per a finançar les activitats extraescolars. Per rebre els ajuts, les activitats de les AMPA han d'estar destinades a la totalitat de la comunitat educativa o algun dels col·lectius que la integren, i el seu objectiu s'ha d'entendre en benefici de l'funcionament de centre, el desenvolupament d'habilitats de l'alumnat, el procés d'aprenentatge o el foment de l'associacionisme.

Les sol·licituds s'han de presentar en el registre electrònic de l' Ajuntament de Borriana, utilitzant per a això el tràmit electrònic adequat: Ajudes AMPA curs 2020/2021, adjuntant els models normalitzats establerts a l'efecte i que figuren en la convocatòria de les presents bases com a annexos al web municipal.

El termini per presentar les sol·licituds s'obre hui 30 d'abril i finalitzarà el 14 de maig. La informació i els models de sol·licitud es troben en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la pàgina web municipal www.burriana.es al enllaç.

CatalanSpanish