Borriana convoca una borsa de monitors per a l'Escola d'Estiu

El termini d'inscripció estarà obert fins al 11 de maig i es convoquen 24 places per a monitors i la direcció de campament.

L'Ajuntament de Borriana ha convocat una borsa de treball per a persones monitores com interines per l'Escola d'Estiu i Campament que organitzen els Serveis Socials municipals.

En concret, s'han convocat per a este any un total de 24 llocs, 18 places per a monitors de l'Escola d'Estiu, 5 per a monitors de campament i un lloc per a la direcció de l'campament, encara que el nombre màxim de llocs a cobrir dependrà de l'nombre d'inscripcions.

El termini d'inscripció estarà obert fins al pròxim 11 de maig i el mètode de selecció serà el de l'concurs, de manera que es basarà en la valoració dels mèrits presentats pels participants.

El programa de l'Escola d'Estiu serà de l'1 a l'30 de juliol i el Campament de el 26 de juliol a el 8 d'agost, amb jornada parcial per l'Escola i la preparació de l'campament i jornada ordinària per al propi campament.

Inscripcions

la sol·licitud que es presenti davant el registre de l'Ajuntament, bé per mitjans telemàtics o bé en paper, anirà acompanyada de les fotocòpies el DNI, dels títols exigits, de l'justificant de l'pagament de les taxes i dels documents que acrediten els mèrits al·legats, d'acord amb el full d'autobaremació presentada.

les bases i els models de sol·licitud i autobaremació estan a disposició de les persones interessades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament: https://burriana.sedelectronica.es/board, i es recomana la presentació telemàtica, pel que serà necessari l'ús de l'certificat digital o l' [protegit per correu electrònic]

Si no es disposa d'estes sistemes es poden sol·licitar al registre de l' Ajuntament. A més, la [protegit per correu electrònic] es pot obtenir a través d'este enllaç: https://clave.gob.es/clav.../PIN24H/Obtencion-clave-pin.html.

Per poder participar s'haurà d'abonar prèviament el pagament de la taxa de 12 euros, el pagament es farà efectiu a la Caixa Rural Burriana / Grup cooperatiu Cajamar Núm. de compte IBAN ES55 3112-7473-1627-3200-0029 o mitjançant gir postal telegràfic.

Cal destacar que la taxa està bonificada en un 50% per als que disposin de l'Carnet Jove, o siguen membres de família nombrosa o monoparental, o presentin una discapacitat reconeguda igual o superior a l'33%. A més, les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors i persones dependents i acollides per ella tindran una exempció de el 100%.

Requisits

Entre els requisits, es demana tenir una titulació de Batxillerat o tècnic i, a més, en el cas de el director o directora de l'campament s'haurà d'estar en possessió de el diploma de director d'activitats de lleure educatiu infantil.

Si no comptés amb este títol també serà vàlida alguna de les titulacions que sigan equivalents, com el diploma d'animador juvenil o diplomes emesos per organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que capaciten per a realitzar les funcions de direcció i coordinació d'activitats , les titulacions de Formació Professional de tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística o el certificat de professionalitat de direcció i coordinació.

En el cas dels monitors, s'ha d'estar en possessió de l' diploma de monitor d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o d'algunes de les titulacions, certificats o diplomes equivalents, com els diplomes emesos pels organismes responsables en matèria de joventut de les comunitats autònomes que capacitin per a la realització d'estees funcions, les titulacions de Formació professional que incloguin íntegrament la qualificació professional de dinamització d'activitats o el certificat de professionalitat de dinamització d'activitats.

CatalanSpanish