El Ple de Consell aprova el projecte de Llei de Protecció i Promoció de l'Palmerar d'Elx

Este projecte vol incidir en la promoció de l'Palmerar a tot el su conjunto, conformat per components culturals, agraris i ambientals.

El Ple de el Consell ha APROVAT el projecte de Llei de Protecció i Promoció de l'Palmerar d'Elx, El sol · licitant omplit el Tràmit d'audiència els 'entitats interessades, i amb el dictamen De conformitat, de l'28 d'octubre de 2020, de el Consell Jurídic Consultiu. Este projecte de llei és traslladarà a les Corts per a su debat i Tramitació.

La nova Llei busca aconseguir XNUMX sèrie d'Objectius, entre a els quals calç destacar la Reducció de les amenaces urbanístiques de l'Palmerar, la Resolució de la carència de tutela legal de l' 'àrea declarada Patrimoni de la Humanitat, la Millora de la Definició dels usos socials i Econòmics de l'espai, el Reconeixement d'uns quants Béns etnològics vinculats a l'Palmerar i la garantia en la consecució de la sostenibilitat financera.

La Proposta vol incidir en la salvaguarda ia la promoció de l'Palmerar a tot el su conjunto, conformat per components culturals, agraris i ambientals. En definitiva, pretén aconseguir, d'acordar amb la UNESCO, que el patrimoni cultural de l'Palmerar actuï de façalitador de l'desenvolupament sostenible i, Concretament, afavorisca el vincle entre la població i el su entorn.

Continguts de l'projecte de llei

El text de l'projecte de llei s'articula en una exposició de Motius, instal·lacions per capítols i Diverses Disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.

El cpítol I estableix l'Objecte i Àmbit d'aplicación de la Llei. A més, fa XNUMX declaració dels Béns d'interès cultural que integrin el Palmerar: és declarin, sense perjudici, si és el cas, de la publicació dels S'ACOMPANYA Decrets, com a Bé immoble d'interès cultural, amb la categoria d'espai etnològic, a els horts de palmeres Inscrits a la Llista de la UNESCO, amb el corresponent entorn amb protecció; com a Bé d'interès cultural, l'ofici de palmerer o palmerera il 'artesania de la palma blanca històricament vinculada a l'Palmerar, i com a béns immobles de rellevància local, amb la categoria d'espai etnològic d'interès local, la resta d'horts, grups de palmeres i palmeres disseminades ubicades a l'entorn.

El capítol II recull Diverses DEFINICIONS Relatives ALS Béns: Palmerar, horts, agrupacions i palmeres aïllades.

El cpítol III regula el RÈGIM amb protecció de l'Palmerar: Àmbit d'aplicación, Actuacions i usos permesos, drets i Obligacions dels titulars.

El cpítol IV és refereix a la Definició, COMPOSICIÓ I Funcions dels Òrgans de gestió de l'Palmerar: el Patronat, màxim REGISTRO de representació institucional i que depén orgànicament i funcionalment de la conselleria amb Competències en matèria de cultura.

Està integrat, en la forma que s'especifica, per representants de les Administracions autonòmica i municipal i representants dels cultivadors, palmerers, artesans i ALTRES ENTITATS relacionades; la Junta Gestora, encarregada de l'aplicación de les directrius de l'Patronat; la Comissió Tècnica, REGISTRO d'Assessorament Tècnic, i el Servei de Vigilància i Inspecció, REGISTRO de nova creació, que depén orgànicament i funcionalment de l'Ajuntament d'Elx i a els Integrants de lo qual tindràn la consideracions d'autoritats.

El cpítol V regula el Registre de l'Palmerar d'Elx, que és crea amb l'Objectiu d'identificar, localitzar i inscriure a els Béns Objecte de protecció a l'empara de la Llei.

El cpítol VI és refereix ALS instruments de planificació i gestió, en particular al Pla director de l'Palmerar d'Elx, en quines s'inclouran, almenys, el pla especial amb protecció, el pla rector d'Ús i gestió, el programa d'conservació i Manteniment i al pla de salvaguarda, investigació i difusió.

El cpítol VII regula el RÈGIM sancionador amb relació qualit a Actuacions realitzades a l'Palmerar: infraccions, Sancions i PRESCRIPCIONS.

Entre els Disposicions addicionals s'inclou la declaració com a Bé d'interès cultural d'Altres Béns vinculats a l'Palmerar (com la séquia major de l'pantà d'Elx il 'arxiu històric de la comunitat de propietaris d'esta séquia), la intencio de promocionar l'adopció de la Denominació d'origen palma blanca d'Elx i el compromís de les Administracions implicades en el Finançament de el Patronat de l'Palmerar d'Elx.

CatalanSpanish