[: Ca] La Generalitat aprova el Pla Estratègic de Subvencions amb 25,7 milions per 2021 [: ca] La Generalitat aprova el Pla Estratègic de Subvencions amb 25,7 millones per a 2021 [:]

Inclou ajudes a empreses i autònoms per fer front a la COVID-19.

[: Es] La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha aprovat el seu Pla Estratègic de Subvencions per al període 2021-2023, que compta, per a l'exercici 2021, amb 8 objectius prioritaris concretats en 22 línies de subvenció amb un dotació de 25,7 milions, tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Amb l'aprovació d'este pla estratègic, la Conselleria d'Hisenda es dota d'un instrument de gestió, planificació i control de la seua activitat en matèria de subvencions amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia i l'eficiència de la seua gestió.

Els huit objectius estratègics es centren, a grans trets, en la millora de la formació, l'augment de la mobilitat laboral, el suport a altres fonts de finançament europees, l'impuls de el desenvolupament econòmic, la incentivació de l'canvi de model econòmic a través, entre d'altres, del finançament d'inversions empresarials, la millora de la qualitat de l'servei públic i el suport a les infraestructures de telecomunicacions.

Pel que fa a les línies de subvenció, destaquen les que s'han incorporat per primera vegada per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19, com ara les subvencions directes a empreses valencianes que hajan de reorientar la seua activitat i seues capacitats productives per produir material sanitari per fer front a possibles rebrots, i que estarà dotada amb quatre milions d'euros per a este exercici.

També les subvencions per façalitar el finançament de projectes d'empreses i autònoms per atendre les necessitats vinculades a la crisi econòmica provocada pel coronavirus, línia dotada amb tres milions per 2021.

La línia que compta amb un major pressupost, ja que està dotada amb 12,6 milions el 2020, és la que persegueix incentivar el canvi de model econòmic a través del finançament d'inversions empresarials.

Així mateix, per primera vegada s'inclou una línia d'ajuts per a la realització d'actuacions que permetin la recepció i l'accés a la televisió digital terrestre (TDT) en habitatges i seus d'empreses situades en zones en què no hi ha cobertura d'esta tecnologia. Està dotada amb 200.000 euros.

També de forma nova s'ha inclòs este any una línia per a premis a projectes que aportin solucions en matèria productiva, social, mediambiental o d'innovació, així com un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a finançar una càtedra de tributació autonòmica amb una dotació de 30.000 euros. L'objectiu d'esta càtedra és obtenir suport per al disseny d'una política tributària coherent amb l'actual situació socioeconòmica i amb la resta de la política social i econòmica de Consell.

A més, segueixen en marxa altres línies de subvenció que ja s'incloïen en anys anteriors com la col·laboració amb la Xarxa de Càtedres per a la Transformació de l'Model Econòmic, amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, (IVIE), o amb ASCER, entre d'altres.

Així mateix, es contemplen un any més línies de subvenció destinades a el foment de la formació, investigació i transferència de coneixement de les universitats valencianes en matèria d'economia pública, així com les beques a treballs d'interès per a la Conselleria d'Hisenda, les beques de pràctiques professionals en gestió econòmica i financera o les beques per a verificació de programes operatius, entre d'altres.

actualització periòdica

El Pla Estratègic de Subvencions produirà efectes amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2021 a l'31 de desembre de 2023. L'actualització de l'II Pla es realitzarà abans de el 30 d'abril dels exercicis de 2022 i 2023. Per a això, anualment, cada una de les direccions generals, així com l'IVF farà el seguiment de les subvencions convocades o convocar en el seu àmbit d'actuació, tenint en compte el que preveuen les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat.

En l'execució dels objectius de el Pla Estratègic de Subvencions, es tindrà en compte, quan això siga possible, la perspectiva de gènere i igualtat d'oportunitats. En este sentit, les bases reguladores i les resolucions de les diferents convocatòries han d'establir, quan siga procedent, criteris de valoració pel que fa a la consecució de la igualtat entre homes i dones.

Així mateix, en les subvencions nominatives es contemplarà, quan siga procedent, actuacions per a l'efectiva igualtat de gènere, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

8 objectius estratègics

Entre els huit objectius estratègics de el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic figuren el foment de la formació i de l'especialització dels joves acabats de titular en les àrees de coneixement relacionades amb la conselleria, l'augment de la mobilitat laboral a nivell nacional i internacional que augmenti les expectatives d'accés a l'mercat laboral españolo europeu o el suport a actors socials i econòmics que desitgin accedir a altres fonts de finançament europees diferents als Fons Estructurals.

També l'impuls de el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana i el reforç de l'potencial competitiu de la seua economia, la promoció de la recuperació de l'ritme inversor i el creixement de la renda i l'ocupació, així com la millora de la sostenibilitat mediambiental dels sectors productius .

Així mateix, figuren entre els objectius estratègics de el pla incentivar el canvi de model econòmic a través del finançament d'inversions empresarials alineades a les bases i elements orientadors per a la transformació de el model econòmic de la Comunitat Valenciana, impulsar el canvi cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, i l'obertura a l'exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat ambiental, productiva i social.

Finalment, figuren també la millora de la qualitat de l'servei públic, mitjançant el reforç de la investigació en economia pública, la simplificació de processos, l'augment de l'eficàcia, el control de l'frau, l'optimització de recursos o la gestió intel·ligent dels mateixos , així com el suport a les infraestructures de telecomunicacions a la Comunitat. [: ca] la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha APROVAT su Pla Estratègic de Subvencions per a l'Període 2021-2023, que compte Quant, per a l'Exercici 2021 , amb 8 Objectius prioritaris concretats en 22 línies de subvenció amb 25,7 dotació de XNUMX millones, tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Amb l'Categoría d'este pla estratègic, la Conselleria d'Hisenda és dota d'XNUMX instrument de gestió, planificació i control de la Seua activitat a Matèria de subvencions amb la Finalitat d'augmentar l'eficàcia i l'eficiència de la Seua gestió.

Els huit Objectius estratègics es centrin, a Grans Trets, a la Millora de la formació, L'augment de la mobilitat laboral, el soporte a Altres fonts de Finançament europees, l'impuls de l'Desenvolupament Econòmic, la incentivació de l'cambio de model Econòmic a través, entre Altres, de l'Finançament d'Inversions empresarials, la Millora de la calidad de l'Servei Públic i el soporte a les infraestructures de telecomunicacions.

Respecte a les línies de subvenció, destaquin els que S'HAN incorporat per primera vegada per a Fer front a les Conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19, com ara els subvencions Directes a empreses valencianes que Hagen de reorientar la Seua activitat i els seues Capacitats productives per a Produir material sanitari per a Fer front a Possibles Rebrots, i que estarà dotada amb quatre millones de euros per a este Exercici.

També els subvencions per a façalitar l'Finançament de projectes d'empreses i Autònoms per a NOTAS: QUEJA els necessitats vinculades a la crisi econòmica provocada paper coronavirus, línia dotada amb 2021 millones per a XNUMX.

La línia que Compta amb 12,6 major Pressupost, ha que està dotada amb 2020 millones en XNUMX, és la que persegueix incentivar el cambio de model Econòmic a través del Finançament d'Inversions empresarials.

Aixi MATEIX, per primera vegada s'inclou una linia d'Ajudes per a la Realització d'Actuacions que permeten la recepció il 'accés a la televisió digital terrestre (TDT) a Habitatges i Seus d'empreses situades en zones en els quals no hi ha cobertura d'esta tecnologia. Està dotada amb 200.000 euros.

També de manera nova s'a inclòs Enguany una linia per a premis a projectes que aportin solucions a Matèria productiva, social, mediambiental o d'innovació, aixi com 30.000 conveni de Col·laboració amb la Universitat de València per a Financar XNUMX càtedra de Tributació autonòmica amb XNUMX dotació de XNUMX euros. L'Objectiu d'esta càtedra és Obtenir soporte para el disseny d'una política tributària coherent amb l'actual situaciò socioeconòmica i amb la resta de la política social i econòmica de Consell.

A més, continuen en marxa Altres línies de subvenció que ja s'incloïen en anys anteriors com la col • amb la Xarxa de Càtedres per a la Transformació de l'Model Econòmic, amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), O amb ASCER, Entre Conselleria.

Aixi MATEIX, és prevegin un any més línies de subvenció destinades a l'foment de la formació, investigació i transferència de Coneixement de les Universitats valencianes en Matèria d'economia pública, aixi com els beques a Treballs d'interès per a la Conselleria d'Hisenda , els beques de pràctiques professionals en gestió econòmica i financera o els beques per a Verificació de programes operatius, entre Conselleria.

actualització periòdica

El Pla Estratègic de Subvencions produïrà Efectes amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2021 a l'31 de desembre de 2023. L'actualització de l'II Pla és realitzarà Abans de l'30 d'abril dels Exercicis de 2022 i 2023. Per a aixó, anualment, cadascuna de les adreces generals, aixi com l 'Fecundació in vitro Fara el Seguiment de les subvencions convocades o convocar en el su Àmbit d'actuació, tenint en compte Quant al que és preveu en els lleis anuals de pressupostos de la Generalitat.

A l'ESPECIFICAR dels Objectius de Pla Estratègic de Subvencions, és tindrà en compte Quant, Quan AIXÒ segueixi possible, la perspectiva de gènere i igualtat d'Oportunitats. En este SENTIT, els bases reguladors i els Resolucions de les Diferents Convocatòries establiran, Quan segueixi Procedent, Criteris de Valoració quant a la consecució de la igualtat entre homes i dones.

Aixi MATEIX, en els subvencions nominatives és de preveure, Quan segueixi Procedent, Actuacions per a l'efectiva igualtat de gènere, d'acordar con los ha disposat en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dons i homes.

8 Objectius estratègics

Entre a els huit Objectius estratègics de l'Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic figurin el foment de la formació i de l'Especialització dels joves recentment Titulats en Les àrees de Coneixement relacionades amb la conselleria, L'augment de la mobilitat laboral a l'Àmbit nacional i internacional que augmenti els Expectatives d'accés a l'mercat laboral espanyol europeu o el soporte a actors socials i Econòmics que desitgen Accedir a Altres fonts de Finançament europees Diferents dels Fons Estructurals.

També l'impuls de l'Desenvolupament Econòmic de la Comunitat Valenciana i el Reforç de l'potencial competitiu de la Seua economia, la promoció de la recuperació de l'ritme inversor i el Creixement de la renda il 'ocupació, aixi com la Millora de la sostenibilitat mediambiental dels Sectors productius.

Aixi MATEIX, figurin entre a els Objectius estratègics de al pla incentivar el cambio de model Econòmic a través del Finançament d'Inversions empresarials alineades a les bases i elements orientadors per a la Transformació de l'model Econòmic de la Comunitat Valenciana, impulsar el cambio cap a un model Econòmic Basat en el Coneixement, la innovació, il 'obertura a l'exterior, articulat sobre el Principi de sostenibilitat ambiental, productiva i social.

Finalment, figurin también la Millora de la calidad de l'Servei Públic, mitjançant el Reforç de la recerca en economia pública, l'simplificació de processos, L'augment de l'eficàcia, el control de l'frau, l'Optimització de recursos o la gestió intel · ligent d'estes, aixi com el soporte a les infraestructures de telecomunicacions a la Comunitat. [:]

El més llegit

CatalanSpanish