[: Es] L'Estratègia de Prevenció de la Ludopatia de la Generalitat se sotmet a informació pública [: ca] L'Estratègia de Prevenció de la ludopatia de la Generalitat es sotmet a informació pública [:]

La creació d'esta comissió s'emmarca en la filosofia de la nova Llei de Joc (Llei 1/2020, de 11 de juny), que ha establert un marc normatiu sota una perspectiva multidisciplinària, que introdueix la prevenció de el joc patològic o ludopatia com un de les seues principals eixos.

[: Ca] El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha tret a informació pública el projecte de decret pel qual s'aprova la composició, organització i funcionament de la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en Matèria de Joc.

Este òrgan de coordinació tècnica, que preveu la Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat de regulació de el joc i prevenció de la ludopatia, Serà l'encarregat d'elaborar i fer el seguiment de l'Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament de l'Joc Patològic i les seues corresponents plans d'acció.

La Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en Matèria de Joc estarà composta pels i les titulars de diferents direccions generals de la Generalitat Valenciana que tenen relació amb la matèria: la Direcció General de Tributs, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, la Direcció General d'Assistència Sanitària, la Direcció General d'Atenció Primària i autonomia personal, la Direcció General d'Infància i Adolescència, la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut i la Direcció General d'Inclusió Educativa.

Així mateix, també formarà part de la Comissió un representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). La presidència serà exercida per la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria de Joc i la Secretaria per la persona titular de la Subdirecció General de Joc, que actuarà amb veu però sense vot.

Les persones integrants de la Comissió Tècnica exerceixen les seues comeses sense caràcter retribuït i sense que l'assistència a reunions doni lloc a la percepció de cap remuneració en concepte d'indemnització, llevat de la que resultés procedent si hi ha desplaçament extraordinari.

Quan la naturalesa dels assumptes ho requereixi, la Comissió Tècnica podrà convocar persones expertes perquè, voluntàriament, informin sobre els assumptes que els sigan consultats.

Estudis i itineraris formatius

A més d'elaborar l'Estratègia de prevenció de la Ludopatia, la Comissió s'encarregarà també de analitzar la situació de sector de el joc i la incidència de les activitats d'este sector a la societat valenciana, elaborant estudis que analitzin l'impacte social i sobre la salut pública dels establiments on es practiqui.

També proposarà itineraris o activitats formatives d'orientació i sensibilització sobre la pràctica o ús, presencial o online, dels jocs d'atzar i proposarà l'adopció de mesures concretes en relació amb la publicitat de el joc en els mitjans de comunicació de titularitat pública o, si és el cas, privada.

La creació d'esta comissió s'emmarca en la filosofia de la nova Llei de Joc (Llei 1/2020, de 11 de juny), que ha establert un marc normatiu sota una nova perspectiva multidisciplinària, introduint la prevenció de el joc patològic o ludopatia com un de les seues principals eixos.

La Comissió Tècnica es reunirà en sessió ordinària, al menys, una vegada cada semestre i, extraordinàriament, quan el convoqui la Presidència, per pròpia iniciativa oa petició, com a mínim, de la meitat dels seus membres que en tot cas, hauran de proposar la inclusió de temes en l'ordre del dia.

Termini al·legacions fins al 15 de febrer

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha fet públic este dilluns el projecte de decret de la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en Matèria de Joc amb la finalitat que persones o organitzacions més representatives potencialment afectades puguin realitzar les aportacions que considerin oportunes.

D'esta manera es reforça i garanteix la transparència i la participació ciutadana en la tramitació dels projectes normatius. El termini per fer aportacions serà fins al dia 15 de febrer. El decret es pot consultar a la pàgina web de la Conselleria a la següent adreça: consultar aquí[: Ca] El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha TRET a informació pública el projecte de decret paper qual s'aprova la COMPOSICIÓ, organització i Funcionament de la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en Matèria de Joc.

Este REGISTRO de coordinació tècnica, PREVIST a la Llei 1/2020, d'11 de juny, de la Generalitat de regulació d'el joc i prevenció de la ludopatia, Serà l'Encarregat d'elaborar i realitzar el Seguiment de l'Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament de l'Joc Patològic i a els Seus S'ACOMPANYA plans d'acció.

La Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en Matèria de Joc estarà composta pèls i els titulars de diferents adreces generals de la Generalitat Valenciana que tinença relació qualit amb la matèria: la Direcció General de Tributs, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, la Direcció General d' 'Assistència Sanitària, la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal, la Direcció General d'Infància i adolescència, la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut i la Direcció General d'Inclusió Educativa.

Aixi MATEIX, también formarà part de la Comissió XNUMX Representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). La Presidència serà exercida per la persona titular de la Direcció General amb Competències en Matèria de Joc i la Secretària per la persona titular de la Subdirecció General de Joc, que actuarà amb veu PERÒ sense vot.

Les persones Integrants de la Comissió Tècnica exerciran els seues comeses sense caràcter retribuït i sense que l'assistència a Reunions done lloc a la Percepció de cap remuneracions en concepte d'Indemnització, excepte la qual resultes Procedent si hi hagues desplaçament extraordinari.

Quan Numérica dels Assumptes ho requerisca, la Comissió Tècnica podrà convocar a persones expertes perque, voluntariament, informin sobre a els Assumptes que a els sigan l consultats.

Estudis i itineraris Formatius

A més d'elaborar l'Estratègia de Prevenció de la ludopatia, la Comissió s'encarregarà también d'ANALITZAR la situaciò de el sector de l'joc i la incidència de les activitats d'este sector a la societat valenciana, elaborant estudis que analitzin l ' impacti social i sobre la salut pública dels Establiments on és practiqui.

També proposarà itineraris o activitats formatives d'orientació i Sensibilització sobre la pràctica o US, presencial o en línia, dels jocs d'atzar i proposarà l'adopció de Mesures concretes amb relació amb la publicitat de l'joc a els medios de comunicación de titularitat pública o, si és el cas, privada.

La creació d'esta Comissió s'emmarca en la filosofia de la Nova Llei de Joc (Llei 1/2020, d'11 de juny), que ha establert XNUMX marc normatiu des d'una nova perspectiva multidisciplinària, introduïnt la prevenció de l'joc patològic o ludopatia com ara un dels Seus Principals Eixos.

La Comissió Tècnica és reunirà en Sessió ordinària, almenys, El sol · licitant cada semestre i, extraordinàriament, Quan el convoqui la Presidència, per pròpia iniciativa oa Petició, com a Mínim, de La meitat dels Seus Membres que en tot cas, Hauran de proposar la inclusió de temes a l'ordre de el dia.

condicions Al·legacions Fins a l'15 de febrer

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha FET público este dilluns el projecte de decret de la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en Matèria de Joc amb la Finalitat que persones o Organitzacions més representatives potencialment afectades puguen realitzar els Aportacions que considerin oportunes.

D'esta manera és reforça i garanteix la transparència i la participació ciutadana a la Tramitació dels projectes normatius. El Termini per a realitzar Aportacions serà Fins a el dia 15 de febrer. El decret olla consultar-se a la pàgina web de la Conselleria a la següent Adreça: consultar aquí[:]

El més llegit

CatalanSpanish