Cada dia 3 valencians entren en risc imminent de perdre sa casa per no poder pagar la hipotecaCada día 3 valencianos entran en riesgo inminente de perder su casa por no poder pagar la hipoteca

Este últim trimestre, la Comunitat Valenciana encapçala el rànquing de les execucions hipotecàries iniciades a tot l'Estat Espanyol. En total, són 1052 de les que 481 corresponen a persones físiques i 571 són de persones jurídiques.

La Comunitat Valenciana encapçala el rànquing de les execucions hipotecàries d’habitatges iniciades a tot l’estat espanyol durant l’últim trimestre. És a dir que, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en este període, a la nostra Comunitat s’han iniciat 1622 tràmits d’esta mena, dels quals 1.052 afecten a vivendes i la resta a naus, locals, places de garatge, finques rústiques, o altres espais similars.

L’inici i la notificació de què tiren endavant els expedients per una execució hipotecària ha suposat en la Comunitat que 481 persones físiques han entrat, només als tres últims mesos, en risc de quedar-se sense vivenda. I que també ho han fet 571 persones jurídiques que conformen el total de les 1.052 execucions iniciades.

Estes xifres, suposen que prop de mig miler de persones podrien quedar sense casa en els mesos vinents de portar-se a terme tot el procés iniciat ara.

D’altra banda, pel que fa a les dates de compra d’estos habitatges, sobre els que ara pesa la llosa d’estes execucions, i que de no paralitzar-se els tràmits, passaran a engrossir el patrimoni dels fons voltors, la gran majoria van ser adquirits amb la signatura d ela corresponent hipoteca, el 2007, és a dir, fa tretze anys.

Pel que fa a la comparativa de la situació de la Comunitat amb la de la resta de l’estat, a les xifres del nostre territori li segueixen les d’Andalusia i a l’altre extrem de la gràfica, entre les comunitats on menys expedients d’execució hipotecària s’hi han iniciat estan La Comunitat Foral de Navarra i el País Basc.

La Comunidad Valenciana encabeza el ranking de las ejecuciones hipotecarias de viviendas iniciadas en todo el estado español durante el último trimestre. Es decir que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en este periodo, en nuestra Comunidad se han iniciado 1622 trámites de este tipo, de los cuales 1.052 afectan a viviendas y el resto a naves, locales, plazas de garaje, fincas rústicas, u otros espacios similares.

El inicio y la notificación de que salen adelante los expedientes por una ejecución hipotecaria ha supuesto en la Comunidad que 481 personas físicas han entrado, solo en estos últimos meses, en riesgo de quedarse sin vivienda. Y que también lo han hecho 571 personas jurídicas que conforman el total de las 1.052 ejecuciones iniciadas.

Estas cifras, suponen que cerca de medio millar de personas podrían quedarse sin casa en los próximos mese, de llevarse a cabo todo el proceso iniciado ahora.

Por otro lado, en cuanto a las fechas de compra de estas viviendas, sobre los que ahora pesa la losa de estas ejecuciones, y que de no paralizarse los trámites, pasarán a engrosar el patrimonio de los ‘fondos buitres’, la gran mayoría fueron adquiridos con la firma de la correspondiente hipoteca, en 2007, es decir, hace trece años.

En cuanto a la comparativa de la situación de la Comunidad con la del resto del estado, a las cifras de nuestro territorio le siguen las de Andalucía y al otro extremo de la gráfica, entre las comunidades donde menos expedientes de ejecución hipotecaria se han iniciado están La Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco.

CatalàEspañol