Almassora convoca les proves per a crear una borsa de treball de conserges

Les persones interessades tenen 10 dies per a presentar la seua sol•licitud.

Publicitat

El Butlletí Oficial de la Província publica hui les bases per a la formació d’una borsa de treball amb la categoria de conserge a l’Ajuntament d’Almassora. Les persones interessades a participar en el concurs oposició tenen 10 dies hàbils, comptats des de demà, per a presentar la sol·licitud en el registre municipal.

Entre les funcions del lloc destaca custodiar el mobiliari, comunicar incidències de desperfectes, vigilar a les empreses que operen en l’edifici, l’obertura i tancament del local així com el control d’accessos, rebre i distribuir els documents, realitzar trasllats de material i manejar fotocopiadores. La jornada dependrà del servei al qual s’adscriguen per a realitzar les corresponents funcions.

Rovira  

Les persones interessades hauran d’estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent i abonar els drets d’examen. No és requisit excloent estar en possessió del títol de coneixement del valencià atés que, en principi, les funcions a desenvolupar suposen escassa relació directa amb la ciutadania. Els interessats tenen un termini de dos anys per a superar les proves de valencià.

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia aprovarà la llista de persones aspirants admeses i excloses que es farà pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. El consistori concedirà un termini de cinc dies hàbils per a interposar reclamacions. En cas de no presentar-se, la resolució s’elevarà a definitiva i determinarà també la composició del tribunal qualificador, lloc, data i hora d’inici de la fase d’oposició.

El desenvolupament del procés selectiu serà tal com disposen les bases generals de la formació de borses de treball, amb tres fases eliminatòries: prova d’oposició, fase de concurs i entrevista. La primera consistirà en un exercici amb 20 preguntes tipus test a contestar en un temps màxim d’una hora. En la fase de concurs computarà com a mèrit puntuable titulacions acadèmiques, experiència professional relacionada amb les funcions a desenvolupar, cursos de formació i perfeccionament, coneixement del valencià i coneixement de llengües estrangeres.

El temari de l’examen figura en l’annex de la convocatòria i inclou: el municipi, òrgans de govern i administració, l’acte administratiu, coneixement de carrers i principals edificis públics, presentació de sol·licituds i registres administratius, ús no sexista del llenguatge, custòdia de màquines, control d’accessos, condicions de treball i salut i concepte de risc laboral.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada