El CGPJ convoca la plaça de president de la Sala Quarta del Tribunal Suprem

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat avui anunciar en el Butlletí Oficial de l’Estat la convocatòria de la plaça de president de la Sala Quarta, social, del Tribunal Suprem, per la pròxima finalització del mandat de cinc anys per al qual va ser triat el seu actual titular, Jesús Gullón Rodríguez, que tindrà lloc el pròxim 22 de novembre.

Els aspirants al càrrec hauran de ser magistrats del Tribunal Suprem en situació administrativa de servei actiu o de serveis especials i que, en la data en què es produïsca la vacant, hagen prestat un mínim de tres anys de serveis en la categoria, segons estableix l’article 342 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Rovira  

Les sol·licituds es podran presentar en els vint dies naturals següents al de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat de la convocatòria, i inclouran una relació detallada dels mèrits acreditatius dels coneixements jurídics, capacitat i idoneïtat dels candidats; un programa d’actuació que descriga les principals iniciatives encaminades a millorar el funcionament de la Sala i una memòria de les resolucions d’especial rellevància jurídica dictades durant la seua trajectòria professional.

Els candidats que reunisquen els requisits exigits seran convocats per la Comissió Permanent a una compareixença pública en la seu del CGPJ per a exposar el seu currículum i el seu projecte.

Presidència de l’Audiència Provincial de Palència

La Comissió Permanent també ha acordat avui anunciar la convocatòria de la plaça de president de l’Audiència Provincial de Palència, per la pròxima finalització del mandat del seu actual titular, Ignacio Javier Rafols Pérez, que tindrà lloc el pròxim 19 de novembre.
En aquest cas, podran optar al càrrec els magistrats en servei actiu o en situació de serveis especials que tinguen una antiguitat mínima de deu anys en la Carrera Judicial. Els candidats que complisquen aqueix requisit també seran cridats a una compareixença pública davant la Comissió Permanent per a exposar el seu currículum i el seu projecte.

PublicitatJuega Limpio Orihuela