El CGPJ convoca les oposicions a les Carreres Judicial i Fiscal 2020

El procés selectiu inclou 300 places.

La Comissió Permanent ha acordat hui anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatòria d’un procés selectiu per a la provisió d’un total de 300 places per a alumnes de l’Escola Judicial, que posteriorment ingressaran en la Carrera Judicial; i per a alumnes del Centre d’Estudis Jurídics, que es convertiran en membres de la Carrera Fiscal amb la categoria d’Advocat Fiscal.

L’acord de la Permanent es produeix després que, el passat 1 de desembre, la Comissió de Selecció proposara a l’òrgan de govern dels jutges i al Ministeri de Justícia les bases de la convocatòria de les proves selectives, en les quals es recull el temari, el contingut dels exercicis i les altres normes complementàries.

Podran prendre part en l’oposició els llicenciats o graduats en Dret que complisquen els següents requisits: ser major d’edat, tindre la nacionalitat espanyola i no haver incorregut en cap de les causes d’incapacitat que recullen l’article 303 de la Llei orgànica del Poder Judicial i l’article 44 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal.

Quinze de les 300 places es reservaran per a ser cobertes per persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, sempre que acrediten la compatibilitat per a l’acompliment de les funcions i tasques corresponents. Les places no cobertes per este torn seran cobertes pel torn lliure.

Tres exercicis

L’oposició constarà de tres exercicis teòrics, tots ells de caràcter eliminatori. El primer, que es desenvoluparà simultàniament a Barcelona, Granada, Madrid, Barcelona i València, consistirà en un qüestionari de cent preguntes, amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta.

El segon i el tercer exercici es realitzaran en audiència pública i consistiran en l’exposició oral davant el Tribunal, en cadascun d’ells, de cinc temes extrets de diferents matèries del temari.

Publicació de la llista d’aprovats de la convocatòria de 2019

D’altra banda, la Comissió Permanent ha disposat també hui la publicació en el BOE de la relació dels 171 aspirants que, després de superar la primera fase del procés selectiu convocat per Acord de 5 de juliol de 2019, s’incorporaran el pròxim 11 de gener a l’Escola Judicial a fi de seguir la fase teoricopràctica a la qual es refereix l’article 301.3 de la Llei orgànica del Poder Judicial, ja amb la condició de funcionaris en pràctiques i conformant la LXXI promoció de jutges i jutgesses.

CatalanSpanish