09:12 - miércoles, 6 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell convoca places de funcionaris en ajuntaments

El director general de l’Administració Local, Antoni Such, ha explicat que aquesta borsa “vol donar un servei als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que pateixen d’una desprotecció jurídica o econòmica per no tindre ni secretaris ni interventors”.

El Consell es va comprometre en el recent Seminari de Sagunt a crear aquesta borsa de secretaris i interventors dins de la seua política de reforç als ajuntaments. Such ha destacat l’aposta municipalista del Consell que es va iniciar amb el fons de cooperació local i es manté amb aquesta borsa o la llei de mancomunitats.

La mesura està pensada perquè la Generalitat puga nomenar, a través d’aquesta borsa, a funcionaris interins en els ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Amb açò es vol ajudar a donar solució als problemes en aspectes jurídics que puguen tenir els municipis.

El procés està reservat a persones que hagen treballat un any de secretaris, interins o tresorers en municipis de la Comunitat Valenciana o que hagen superat algun dels exercicis de les proves d’accés de secretaria-intervenció o intervenció-tresoreria.

Les bases es troben en el DOCV 7997 del 10 de març de 2017.

Requisits dels aspirants

Per a accedir a la borsa de treball els aspirants hauran d’haver superat algun dels exercicis de les proves d’accés a les subescales de secretaria-intervenció, secretaria categoria d’entrada o intervenció-tresoreria, categoria d’entrada celebrades cinc anys abans de la convocatòria de les borses. O Haver exercit com a funcionari interí designat per l’òrgan autonòmic competent en places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional almenys durant un any.

Per a formar part de la borsa els aspirants hauran de posseir alguna de les següents titulacions acadèmiques: llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques i de l’Administració, en Sociologia, en Administració i direcció d’empreses, en Economia, en Ciències Actuarials i Financeres o el títol de grau corresponent. I posseir el certificat B1/elemental de coneixement del valencià corresponent al marc europeu comú de referència per a les llengües.

Elaboració de la borsa

Conclosa la valoració dels aspirants i el primer tram del mòdul formatiu, el tribunal l’elevarà a la Direcció general d’Administració Local per a la seua aprovació i posterior publicació provisional en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana classificant als aspirants per l’ordre de puntuació obtingut.

Una vegada publicada la relació d’aspirants, els integrants de la mateixa hauran d’aportar a la Direcció general d’Administració Local, en el termini de 15 dies hàbils, la següent documentació:
a) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida en la convocatòria, o certificació acadèmica que acredite haver realitzat els estudis necessaris per a l’obtenció del títol.
b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
c) Domicili a l’efecte de notificacions, així com un o diversos telèfons de contacte i, si escau, correu electrònic.
Els qui no presenten la documentació establida en aquest apartat en el termini establit o si d’ella es deduïra que no reuneixen els requisits exigits, quedaran exclosos de la borsa de treball.

La Direcció general d’Administració Local examinarà i valorarà aquesta documentació i a la vista de la mateixa elaborarà la borsa de treball ordenada segons la puntuació obtinguda. La borsa de treball serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Funcionament de la borsa

Una vegada aprovada i publicada la borsa, el seu funcionament s’ajustarà al que es disposa en el Decret 154/2016, de 21 d’octubre, pel qual es regula el procediment de selecció de funcionaris interins i es creen les borses de treball per a la provisió interina de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

Últimas noticias

Contenido relacionado