08:02 - martes, 27 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell convoca el concurs d’adquisició d’habitatges per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat

El DOGV publica la convocatòria que té un pressupost de licitació de més d'onze milions d'euros

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat el concurs per a l’adquisició d’habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat i destinar-les a lloguer social, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

Com ha explicat la consellera María José Salvador, “es tracta d’una mesura pionera, que no té precedents, per la qual es regula per primera vegada en la Generalitat un procediment per a la compra d’habitatges, amb l’objectiu d’augmentar el parc públic de la Generalitat que és insuficient punt per a les persones que són desnonades, com per a les quals es volen independitzar per primera vegada i accedir a un habitatge”.

D’esta forma, ha explicat la consellera, “tota persona que vulga posar a la venda un habitatge poden informar-se en la web www.comprahabitatge.gva.es, d’aquest concurs públic”. També s’ha habilitat un telèfon (961208360) per a informació sobre este procediment que té un termini per a la presentació d’ofertes de 30 dies, comptats a partir de l’endemà en el qual aparega inserit l’anunci de convocatòria del concurs en el DOGV.

Quant al pressupost, que és d’11.246.986 euros, Salvador ha ressaltat que “esperem resultats molt positius per a aconseguir bones condicions en tots els municipis de la Comunitat, especialment en aquells on no tenim parc públic, però si hi ha demandants d’habitatges i així poder oferir habitatges dignes, assequibles i accessibles en règim de lloguer”. La consellera ha demanat la col·laboració de tots els ajuntaments de la Comunitat per a difondre aquesta iniciativa i així poder arribar a tota la ciutadania.

Segons s’especifica en la convocatòria, els habitatges objecte d’aquest concurs hauran d’estar situades en municipis de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en edificis amb tipologia plurifamiliar, en sòl urbà i que no estiguen fora d’ordenació.

Com a criteris d’adjudicació es tindrà en compte la necessitat i demanda existent, la tipologia i característiques de l’habitatge, la ubicació en el municipi, la caracterització de l’oferent, la taxació pericial i l’oferta econòmica.

Requisits dels habitatges
Els habitatges hauran d’estar composts, almenys, per saló-menjador, cuina, dormitori i bany i complir amb les condicions d’habitabilitat i accessibilitat segons la normativa vigent. També han de reunir les condicions òptimes o adequades per a ser ocupades immediatament després de la formalització de la seua adquisició, per la qual cosa han d’estar lliures d’estris inútils i en condicions higièniques i de neteja adequades.

A més, han d’estar lliures d’ocupants amb o sense títol jurídic habilitant per a això i disposar de cèdula d’habitabilitat, llicència d’ocupació, certificació energètica i haver sigut donat d’alta de subministraments de llum i aigua i gas, si escau.

Igualment, han d’estar inscrites en el registre de la propietat a nom de la persona natural o jurídica que siga licitador; estar lliures de càrregues i gravàmens i en condicions jurídiques que permeten la seua immediata escripturació i inscripció en el registre de la propietat, i estar al corrent de pagament de les despeses de comunitat, de tots els subministraments (aigua, llum i gas, si escau), així com dels tributs i de la Taxa de recollida de residus sòlids urbans.

L’edifici on es localitze l’habitatge haurà d’estar constituït en règim de propietat horitzontal, no podrà tindre una antiguitat superior a 50 anys, i tractant-se d’habitatges en altura, estar dotats d’ascensor en ús.

Habitatges dignes
En este sentit, la consellera ha apuntat que “la Generalitat no compra infravivendes, sinó que el que pretenem des del Govern valencià és, precisament, garantir habitatges dignes i assequibles a totes les persones que no poden accedir a elles”.

Així mateix ha explicat que “aquest concurs ens permetrà seleccionar aquells habitatges més adequats a les necessitats que hem detectat, materialitzar l’ampliació del parc d’habitatges de la Generalitat i prendre impuls per a futures convocatòries, ja que es preveu desenvolupar aquesta acció durant els pròxims tres anys, en els quals la conselleria espera executar un pressupost total d’aproximadament 50 milions d’euros”.

este concurs podran optar persones naturals o jurídiques propietaris o titulars del domini dels habitatges que reunisquen les condicions requerides. Les ofertes es podran presentar en els registres generals de la conselleria a València (Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 1 i carrer Gregorio Gea 27), Alacant (avinguda Aguilera 1) i Castelló (avinguda del Mar 16), o per correu postal.

Últimas noticias

Contenido relacionado