06:03 - lunes, 4 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell redueix un 30% les obligacions pendents de pagament en un any

Així, tots els indicadors presenten una evolució favorable, destacant la reducció del 30% en les obligacions pendents a proveïdors i altres ens, al mateix temps que es constata una major contenció de la despesa i uns comptes més sanejats en el sector públic.

La Liquidació del pressupost està en la línia de les dades sobre el dèficit del 2016 de la Comunitat Valenciana i de la resta d’autonomies que ahir va fer públics el Ministeri d’Hisenda. Segons aquests, la Generalitat va ser la cinquena que més va reduir els “nombres rojos” en 2016 (1,06 punts de PIB), en passar del 2,59% a l’1,53%. En valors absoluts, va ser la tercera de major minoració, amb 1.012 milions, ja que es va passar dels 2.621 milions del 2015 als 1.609 milions del 2016.
La liquidació pressupostària és un document que no permet conéixer el dèficit de la Generalitat en termes de comptabilitat nacional (que és la dada que regeix a l’efecte de la llei d’Estabilitat i que és remitent a Europa), ja que s’elabora amb criteris diferents. Així, es refereix exclusivament al pressupost de l’Administració (conselleries) i no inclou organismes autònoms, ni la resta d’entitats del sector públic, i solament arreplega les operacions pressupostàries, amb el que no incorpora les operacions pendents d’aplicar a pressupost.

No obstant això, ofereix una visió sobre la salut financera de la Generalitat i, igual que va quedar patent ahir amb les dades del Ministeri d’Hisenda, evidència que la Comunitat Valenciana hauria complit amb el sostre de dèficit en 2016 d’haver disposat d’un finançament just.

Aquest fet constitueix un greuge palés que ha de solucionar-se sense major dilació enguany en el procés de reforma del finançament perquè els valencians tenen tant dret com la resta d’espanyols al fet que se’ls tracte en condicions d’equitat en el repartiment dels recursos públics per a poder tenir accés a uns serveis públics en condicions d’igualtat.

El resultat negatiu més baix dels últims vuit anys

Les dades il·lustren les labors del Consell en llaures a reflotar els comptes autonòmics. Així, sobreïx la important reducció del resultat pressupostari negatiu, d’un 47,7%, en passar de 4.185,9 milions registrats en 2015 a 2.189 milions del 2016. Aquest indicador és la diferència entre els capítols I a VII d’ingressos i despeses, i com s’ha assenyalat no s’ha de confondre amb el dèficit.

En un sol exercici, el resultat pressupostari negatiu és rebaixat a la meitat, una minoració de quasi 2.000 milions (concretament, 1.996 milions), la qual cosa constata que l’Executiu ha fet els deures sense aplicar les retallades que es pretenien imposar. Així mateix, la liquidació, inclosa, entre altres, les operacions financeres certifica un superàvit de finançament de l’exercici de 867,6 milions d’euros.

L’abast de la rebaixa del resultat pressupostari negatiu s’aprecia en l’evolució. L’actual Consell ho ha situat en la xifra més baixa dels últims vuit anys, en 2009, quan va aconseguir els 1.965,7 milions. En 2010 va ser de 2.857 milions; en 2011 es va elevar a 3.642 milions; en 2012, a 6.223 milions; en 2013, 3.399 milions; en 2014, 4.479 milions; i en 2015, els citats 4.186 milions.

En relació a 2012, any en què la salut financera de l’anterior Consell va tocar fons, la reducció del resultat pressupostari negatiu ha sigut de 4.000 milions, un descens del 65%. Avui el desfasament entre ingressos i despeses pressupostàries està en un terç dels valors que es registraven fa quatre anys.

La Liquidació mostra així mateix que la Generalitat ha millorat la gestió dels cobraments i paga molt millor que un any abans, de manera que s’ha intentat que els efectes de la infrafinanciació no castiguen encara més a proveïdors i contractistes En concret, al tancament del 2016, els drets pendents de cobrament van ascendir a 411 milions d’euros, la qual cosa suposa un 39% menys que a la fi del 2015, quan sumaven 670 milions. En 2012 el pendent de cobrament ascendia a 932 milions. Quant a les obligacions pendents de pagament, aquestes s’han reduït un 30% en un exercici, en passar de 3.494 milions en 2015 a 2.450 milions en 2016. En 2012, el Consell va liquidar l’any deixant pendents d’abonament 4.578 milions d’euros.

Els cobraments per devolució de préstecs del sector públic pugen un 220%

Del document elaborat per la Intervenció General ressalta la dada del control més gran sobre el sector públic instrumental, atés que les operacions amb actius financers s’han contingut un 42% en passar de 549,5 milions en 2015 a 319,2 milions en 2016.

El saldo del 2016 (els 319,2 milions) és la diferència entre els drets per devolucions al Consell dels préstecs concedits per aquest al sector públic i les obligacions derivades d’ampliacions de capital i pagaments realitzats per compte de les entitats del sector públic amb motiu dels diferents mecanismes de finançament engegats per l’Estat.

D’un costat, les entitats i organismes públics han retornat al Consell préstecs per import de 120,5 milions, tres vegades més que en 2015, quan van sumar 38,5 milions, la qual cosa suposa un augment del 213%. D’un altre, els pagaments per ampliacions de capital i amb motiu del FLA han caigut un 25%, de 587 milions en 2015 a 439,7 milions en 2016.
La Liquidació evidencia també una millorança en la liquiditat, dins de les enormes dificultats de la Generalitat per no tindre un finançament just, i en aqueix sentit el romanent de tresoreria negatiu va ser d’1.664,28 milions, un descens del 35,8% respecte als 2.593,96 milions del 2015.

Així mateix, el romanent de tresoreria mostra la liquiditat amb la qual explicava la Generalitat a 31 de desembre passat en la hipòtesi de recaptar tots els drets a curt termini i d’atendre totes les obligacions pendents a curt. Segons la Intervenció, est és l’indicador més rellevant que presenta la Liquidació.

El recurs al deute baix un 33%

Una altra dada rellevant és la variació neta de passius financers, que plasma l’augment del deute de l’Administració de la Generalitat en 2016. Aquest increment se situa en els 3.220,4 milions, però la xifra comporta una reducció del 33% respecte a la registrada en 2015, quan va sumar 4.829,9 milions.

El deute augmenta com a conseqüència de l’adhesió de la Comunitat Valenciana al Fons de Liquiditat Autonòmica en 2016, que va finançar els venciments de deute de la Generalitat i de la resta d’entitats sectoritzades, així com el dèficit autoritzat per a l’exercici del 2016, els dèficits no autoritzats d’exercicis anteriors (que van ascendir a 1.887 milions) i la devolució de les liquidacions negatives del 2008 i 2009.

Últimas noticias

Contenido relacionado