05:03 - lunes, 4 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Conselleria d’Agricultura aprova ajudes a associacions de defensa mediambiental per a difondre bones pràctiques en l’ús de l’aigua

La Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural aprova les bases reguladores per a la concessió, per primera vegada, d’ajudes a associacions de defensa mediambiental amb activitat a la Comunitat Valenciana per a difondre bones pràctiques en l’ús de l’aigua. Aquesta atribució en matèria de recursos hídrics es desenvolupa en forma de subvencions pel procediment de concurrència competitiva. La quantia total destinada a les ajudes és de 200.000 euros. Cada projecte presentat i aprovat tindrà assignats fins a 10.000 euros, com a màxim.

Podran ser beneficiaris de les ajudes, associacions amb activitat a la Comunitat Valenciana que incloguen en els seus estatuts finalitats i/o activitats de defensa mediambiental. L’objectiu és que des de la seua capacitat d’influència, aquestes associacions invertisquen els seus esforços socials en programes i projectes que tinguen una repercussió ciutadana en matèria de bon ús, gestió i estalvi de l’aigua. Per a complir aquesta fi es valoraran projectes que difonguen algun o varis dels següents objectius:

– El correcte aprofitament dels recursos hídrics

– La minorització de la contaminació dels aqüífers i del litoral

– La defensa de la biodiversitat

– La sensibilització i millora en l’ús de l’aigua

– La implantació d’energies renovables

A més es tindran en compte criteris de sensibilització, de sostenibilitat i eficiència energètica, soci-econòmics, de biodiversitat, tecnològics, d’adequació i educatius, per a la concessió de les ajudes.

Últimas noticias

Contenido relacionado