Contradiccions, no! La Llei no es pot “vorejar”

L'Article d'Opinió de Mariola Rocamora Gisbert tracta sobre la Policia Local d'Oriola

Vaja per davant el meu absolut respecte a l’exercici de l’acció sindical dels sindicats el Policia Local, però considere necessari matisar i analitzar amb certes puntualitzacions alguns dels punts dels temes que han plantejat i que apareixen en els mitjans de comunicació aquests dies. És necessari recordar que quan aquest Equip de Govern va arribar a l’Ajuntament el juny de 2015 estaven pendents d’abonament els serveis extraordinaris de diversos anys de totes les àrees municipals.

Si ens centrem en la policia local, els endarreriments pendents de pagament en hores extraordinàries es van abonar fent un esforç important durant els mesos següents. Qüestió que avui dia s’està totalment al corrent del pagament dels serveis prestats. Durant l’any 2017 i a proposta sindical, es va elaborar una borsa de serveis de reforç que substituiria als serveis extraordinaris, abonant-se per cada servei de 6 hores la quantitat de 207 euros, a la qual els policies s’adscriurien de forma voluntària durant una anualitat. Aquesta proposta va ser elaborada pel Departament de Recursos Humans, aprovada en Taula de Negociació i en Junta de Govern Local, entrant en vigor el gener de 2018 amb un import de 135.000 euros per a aquesta anualitat. Aquests serveis s’abonen a més vençut, una gestió més que garanteix l’eficàcia de l’acord i del servei.

PublicitatAVL

De les manifestacions realitzades pels sindicats es percep que els agents abandonen aquesta borsa, àdhuc a gratcient que en el municipi és fonamental per a desenvolupar i cobrir les diferents activitats esportives, lúdiques, culturals, socials i festeres que se celebren pràcticament durant tot l’any en el nostre municipi. Aquesta borsa naix davant la necessitat de realitzar un control tan organitzatiu com a econòmic dels serveis extraordinaris que es realitzen en la Policia Local, i que aquests serveis cobrisquen les necessitats de reforç que s’estimen per a garantir la seguretat dels nombrosos actes que s’ha desenvolupat tant des de l’Ajuntament com pels diferents col·lectius, institucions i organitzacions i que es realitzen en el terme municipal d’Oriola.

Per tant, no es pot arribar a pensar que la finalitat de la mateixa és “facilitar als polítics la cobertura dels seus esdeveniments”, sinó per a complir de forma més eficaç la garantia de seguretat i ordre que exigeix una pacífica convivència per a tots els ciutadans d’Oriola, sent uns dels objectius fonamentals de la Policia Local, com la policia de major proximitat amb la ciutadania.

A més, al·ludeixen a la creació de 10 places d’agents de mobilitat, sent est el detonant d’aquestes mesures, no obstant això, no creen vostés que aquest tema és d’ahir. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, en el seu Art. 53.3, autoritza al fet que en els Municipis de gran població s’atribuïsca a funcionaris municipals no integrats en la Policia Local les funcions d’ordenar, senyalitzar i dirigir el tràfic en el nucli urbà, d’acord amb el que estableix les normes de circulació.

Durant l’any 2016 es va produir la conversió de 10 de les 35 places vacants d’agents de la Policia Local en places per a agents de mobilitat, circumstància que va ser portada a Taula General de Negociació. Aquesta transformació es va incloure en l’Oferta Pública d’Ocupació de 2017, i una vegada aprovada, i superats tots els tràmits, es va engegar l’elaboració de la normativa d’organització i regulació del cos d’Agents de Mobilitat i la posterior aprovació de les bases per a la cobertura d’aquestes places en Taula General de Negociació el dia 7 de març de 2017. En l’actualitat, a priori, són 4 les places aprovades en l’oferta d’ocupació pública, les que ixen en fase d’oposició.

Aquests agents si bé no són “no són cossos ni forces de seguretat, són autoritat en matèria de tràfic (auxiliar de Policia Local), en coordinació amb Protecció Civil i Policia Local. Cal dir que el cos d’Agents de Mobilitat existeix en moltes ciutats i en totes elles amb un excel·lent resultat. Açò suposa que als policies locals se’ls pot assignar altres tasques. Un altre dels temes que els sindicats demanden és la recuperació d’una productivitat que anteriorment cobraven. Ja en l’anterior legislatura, l’Equip de Govern va eliminar una quantitat mensual que cobrava la policia en concepte de productivitat, decisió avalada per les objeccions d’intervenció. Els afectats van acudir al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 d’Elx per a reclamar la seua restitució sent mitjançant Sentència (Procediment Abreujat 711/2016) favorable a l’Ajuntament, és a dir, ratificant la seua irregularitat.

Igualment demanden la reclamació de l’abonament de les sumes generades en concepte de dietes i quilometrada durant el temps en què els policies es troben realitzant els cursos de formació com a funcionaris en pràctiques, en l’IVASPE. Quantitats reclamades judicialment pels policies que també han sigut les resolucions és favorables a l’Ajuntament en diverses sentències del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 d’Elx, en aquest mateix. Els tribunals dicten sentències, i que són d’obligat compliment, per a les parts -així és l’Estat de Dret-. Queda clar que la demanda sindical pretén aconseguir per la força el que li deneguen els Tribunals.

Cosa curiosa i flama especialment l’atenció el posicionament sindical respecte les contractacions de reforç per a l’època estival que es van produint cada any. En aquesta ocasió per a 2018, la Prefectura de Policia Local ha sol·licitat a RRHH la contractació de personal de reforç (9 interins) que es troben en tràmit. Doncs bé, els sindicats plantegen substituir aquestes contractacions per l’augment de les hores extraordinàries a repartir entre el personal. Aquesta opció és inassumible per part de l’Ajuntament, ja que la nostra responsabilitat és no solament la cerca de l’eficàcia de la gestió econòmica (hem de recordar que els serveis extraordinaris tenen major cost que les hores ordinàries), sinó perquè davant una necessitat d’aquesta naturalesa apostem per la contractació abans que fer ús d’una opció extraordinària i puntual com són els serveis extraordinaris que tenen una altra fi i un altre cost.

Des d’aquesta Regidoria de Seguretat Ciutadana en diverses reunions se li ha sol·licitat als sindicats que presentaren un esborrany de reglament per als agents en segona activitat, sense que fins avui s’haja rebut cap proposta de l’esborrany, i es continua a l’espera com s’ha manifestat recentment. En la Policia Local existeix un Consell de Policia on es tracta tots els temes relacionats amb el cos i les necessitats, on els sindicats estan representats. Des del grup de govern s’està treballant en els pressupostos i aposta per la consolidació dels llocs de treball mitjançant el procediment de concurs – oposició i oposicions.

Així mateix és convenient recordar les inversions que s’han realitzat en l’Àrea de Policia durant aquesta legislatura: 265.000 euros aproximadament en vestuari, dels quals encara existeix disponibilitat pressupostària de 50.000 euros per al que queda de l’exercici 2018; renovació sura vehicles consistent en dos vehicles en propietat, vuit vehicles en modalitat rènting i un furgó per a atestats; walkies, en sistema de rènting; armes com a pistoles i pistoles de descàrrega elèctrica; tablets i prismàtics. A més, entre les inversions previstes destaquen també, entre altres fongues d’armes i pistoles de descàrrega elèctrica, lector de matrícules, etilòmetre, caixa de cobrament automàtic, tanques de plàstic i parc d’Educació viària.

Entenem que tot és millorable i que hem d’invertir més en seguretat i instal·lacions concordes amb els temps actuals i invertir en tecnologia punta amb la finalitat de donar el millor servei i protecció al ciutadà. Tots sabem que els recursos són limitats però també cal reconéixer que l’esforç que s’està realitzant per l’actual Equip de Govern és excepcional en relació amb l’anterior equip i els fets estan ací per a demostrar-ho. És legítim que es demanden necessitats, però igualment és necessari que es faça d’acord amb les dotacions pressupostàries que actualment té la regidoria i que no para de demandar i de preocupar-se per totes les necessitats de la Policia Local d’Oriola.

Esta publicació està disponible en : Valencià