El Consell aprova un conveni amb la Diputació per al manteniment del Centre d’Educació IVAF-Luis Fortich

La Generalitat farà una aportació que arriba a 1.715.930 euros.

El Ple del Consell ha aprovat el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Diputació Provincial de València per al manteniment amb fons públics del Centre d’Educació Infantil i Primària IVAF-Luis Fortich. La titularitat d’este centre correspon a la Diputació de València.

Així mateix, el conveni estableix la col·laboració en el manteniment de les unitats d’Educació Especial específiques, així com del Gabinet Psicopedagògic i de l’equip docent i logopedes itinerant que té integrats.

Per a això, la Generalitat realitzarà una aportació que arriba a 1.715.930 euros.

Centre preferent per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats especials

El centre IVAF-Luis Fortich és un centre preferent per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de dèficit d’audició, al mateix temps que manté una oferta específica d’Educació Especial per al grup d’alumnes que tinga necessitats que no es puguen atendre en les aules ordinàries.

El centre està compost per 5 unitats d’Educació Infantil, 6 unitats d’Educació Primària, 3 unitats d’Educació Especial per a l’alumnat amb deficiències auditives, 1 unitat d’Educació Especial a plurideficiències i 2 unitats de suport a la integració de Primària.

A més, el Gabinet Psicopedagògic té una unitat d’Educació Especial, mòduls auditius i dos unitats d’Educació Especial d’integració. Estes unitats seran ateses per un psicòleg, tres pedagogs i un assistent social.

Obligacions de les parts

Cal assenyalar que perquè els centres de titularitat de la Diputació de València siguen finançats amb fons públics, cal la signatura d’este tipus de convenis que regulen també la col·laboració entre ambdues institucions pel que fa a l’escolarització i el compliment de les normes d’admissió de l’alumnat.

D’altra banda, la provisió de vacants de professorat que es produïsquen s’efectuarà pel procediment general establit per a l’accés de funcionaris a la Diputació, i s’haurà de comunicar a la Direcció Territorial de la Conselleria.

La Diputació haurà d’impartir gratuïtament els ensenyaments i prestar els serveis objecte del conveni, així com dur a terme les activitats complementàries i de serveis que es facen. Igualment, és de compliment obligatori tindre en funcionament el total de les unitats escolars que figuren en el conveni.

A més, l’equip psicopedagògic del centre, encarregat de l’atenció directa a l’alumnat del col·legi, assessorarà, com a especialistes en alumnat amb deficiències auditives, els serveis psicopedagògics escolars de la Conselleria i la resta de gabinets autoritzats de les comarques de València.

" "
CatalanSpanish