Creació d’un registre d’inspectors de seguretat alimentària

Aquest registre permetrà reagrupar i identificar a tots els inspectors i el personal funcionari dedicat a les tasques d’inspecció de la seguretat alimentària a la Comunitat Valenciana.

A més, la inscripció en aquest registre atorga al professional la seua condició com a agent de l’autoritat pública sanitària per a dur a terme accions de control en matèria de protecció i de vigilància de la normativa en salut pública i li confereix la protecció reconeguda per la legislació vigent actual.

Rovira  

D’altra banda, s’emetrà un carnet identificatiu per a tot el personal inscrit en aquest registre. D’aquesta manera, es garanteix que el ciutadà puga exercir el seu dret d’identificar a les autoritats i professionals baix la responsabilitat dels quals es tramiten els procediments administratius relacionats amb la inspecció i la seguretat alimentària.

En aquest sentit, els nous carnets identificatius es basen en un sistema de codificació alfanumèrica que acredita als inscrits la seua condició com a professionals de la Direcció general de Salut Pública a càrrec de les tasques de control de la seguretat alimentària, mentre que fins al moment eren nominals i únicament s’indicava el nom, els cognoms i el document nacional d’identitat.

D’altra banda, gràcies a aquest nou sistema d’identificació s’evita comprometre la intimitat i seguretat del personal d’inspecció, un aspecte molt important per a poder exercir correctament les seues tasques de control i inspecció, al mateix temps que suposa una garantia jurídica tant per al personal sanitari com per a la ciutadania.

En definitiva, la creació d’aquest registre permet complir amb la normativa vigent, que d’una part exigeix la necessitat d’acreditar la condició de personal inspector, i d’altra banda, permet al ciutadà identificar als professionals dedicats a la tramitació dels procediments realitzacions amb la inspecció.

Més de 600 professionals

La labor dels més de 600 professionals de la Direcció general de Salut Pública, dedicats a l’àrea d’inspecció i seguretat alimentària, se centra en la realització de visites de control als establiments, tenint en compte tant el nombre de visites com la periodicitat d’aquestes.

A més, els inspectors col·laboren en el cens d’establiments, realitzen un seguiment de les no conformitats observades, proposen l’inici d’un expedient sancionador davant un incompliment i adopten o proposen l’adopció de mesures especials quan es detecte un risc greu per a la salut pública, entre altres.

PublicitatAVL Sant Vicent Ferrer Juega Limpio Orihuela