viernes, 21 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Cultura convoca 14 beques professionals per a treballar en biblioteques i arxius

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat beques per a la realització de pràctiques professionals en l’àmbit de les biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat. El termini de sol·licitud roman obert fins al 19 de gener.

En concret, es tracta de 14 beques, 7 per a biblioteques i 7 per a arxius, que realitzaran el seu treball en les biblioteques públiques d’Alacant, Castelló, Orihuela i València; en la Biblioteca Valenciana i en el Servei del Llibre i Biblioteques de la Direcció General de Cultura i Patrimoni; en l’Arxiu Històric Provincial d’Alacant, Castelló, Orihuela i València; en l’Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana; i en el Servei d’Arxius de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

Per a optar a aquestes beques es requereix no ser major de 35 anys i estar en possessió del títol de Grau en Informació i Documentació o de diplomat/ada en Biblioteconomia i Documentació o llicenciat/ada en Documentació o del títol universitari oficial de grau equivalent, d’acord amb els plans d’estudi vigents o titulats superiors amb el mòdul nivell III de Tècnic Especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, o titulació equivalent, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i que no hagen passat més de cinc anys des de la seua obtenció.

El període de durada de la beca serà de dotze mesos, i podrà prorrogar-se sense necessitat de nova convocatòria per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja la disponibilitat pressupostària en el següent pressupost anual de la Generalitat i l’exercici de l’activitat que s’estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

Últimas noticias

Contenido relacionado