miércoles, 29 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Generalitat ha de pagar la multa de 19 milions per manipular el dèficit en temps de Camps i Zaplana

La Sala III del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Generalitat Valenciana contra l’acord del Consell de Ministres, de 4 de març de 2016, de repercutir a aquesta comunitat la responsabilitat exclusiva del pagament de la multa de 18,93 milions d’euros imposada a Espanya pel Consell de la UE el 13 de juliol de 2015 per manipulació de les dades del dèficit a la Comunitat Valenciana.

El Suprem considera ajustat a dret l’Acord del Consell de Ministres impugnat, que va determinar la responsabilitat exclusiva de la Comunitat Valenciana per incompliment del Dret de la Unió Europea i va establir la repercussió a aquesta Comunitat del pagament de la multa de 18,93 milions d’euros, que Espanya va abonar en el compte habilitat per la Comissió Europea en data 28 de gener de 2016, afegint a aquest import la quantitat de 57.567 euros en concepte d’interessos compensatoris dels costos financers que s’han reportat des del pagament efectuat per Espanya fins a l’Acord del Consell de Ministres.

La Sala fa seues les conclusions de l’Informe de la Comissió Europea sobre l’assumpte, que van posar de manifest el paper clau de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana en les greus irregularitats en la comptabilitat, registre i notificació de les despeses de sanitat de la Comunitat Valenciana i en el consegüent incompliment de l’obligació de notificar a Eurostat les dades anuals de dèficit i de deute amb observança de les normes i procediments estadístics europeus (Sistema Europeu de Comptes, SEC), “sense que l’actuació d’altres entitats i institucions haja sigut rellevant en la manipulació dels comptes de la sanitat de la Generalitat Valenciana”.

Els resultats de la recerca es van arreplegar en aqueix minuciós i exhaustiu Informe de la Comissió, de data 7 de maig de 2015, en el qual es feia una descripció detallada de les circumstàncies en les quals, en 2012, es va fer una correcció del dèficit públic a Espanya de 1.900 milions d’euros, en relació amb la despesa pública a la Comunitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana, en el seu recurs, sostenia que el Govern de la nació era directament responsable perquè el problema de la despesa sanitària a la Comunitat Valenciana era vox populi a Espanya des de molt temps arrere, i es trobava documentat en informes i en dades públiques, però malgrat açò, les autoritats nacionals no van posar remei a aquesta situació, sense que l’Administració de l’Estat, que va remetre les dades a Eurostat, poguera raonablement desconèixer l’existència del problema i ignorar que les dades comunicades a l’abril del 2012 eren incorrectes.

L’informe de la Comissió, ara assumit pel Suprem, va arribar a la conclusió, no obstant això, que la Intervenció General de la Generalitat Valenciana “es va mostrar greument negligent en el que concerte a l’absència de registre de despeses en els comptes nacionals”. La sentència indica que aquesta Intervenció General està integrada en l’Administració de la Generalitat Valenciana, d’acord amb l’article 2 del Reglament aprovat pel Decret 72/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, que assenyala que la Intervenció General “està adscrita orgànicament a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació”, i exerceix les funcions establides en la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, i, en concret, “el control de tots els actes de l’administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i empreses públiques, que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i pagaments que d’ells es deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació en general dels seus cabals, amb la finalitat d’assegurar que l’administració de la seua hisenda s’ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.”

Últimas noticias

Contenido relacionado