Educació convoca les beques de menjador per al pròxim curs amb 72,7 milions d’euros

El termini per a presentar sol·licituds s'obrirà a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV i finalitzarà quan acabe el període de matrícula.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) (consultar ací) la resolució per la qual es convoquen les beques de menjador escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2019-2020. Educació hi destinarà un total de 72.740.000 euros per al pròxim curs escolar, és a dir, vora 1 milió d’euros més que el curs 2018-2019.

Cal recordar que el pressupost per a les beques menjador ha anat en ascens des del curs 2015-2016, en què el pressupost estava fixat en 52 milions d’euros. En el curs 2016-2017 es va arribar als 63,9 milions d’euros. En el curs 2017-2018 es va incrementar fins a 68 milions d’euros. El curs 2018-2019 es van assignar 71 milions d’euros i ara s’augmenta fins a arribar als més de 72 milions d’euros per al pròxim curs escolar.

Durant aquest temps, l’augment d’alumnat beneficiari ha passat dels 95.000 de 2015-2016 als 127.000 xiquets i xiquetes beneficiaris de l’actual curs escolar.

Com a principal novetat per al pròxim curs, les famílies que tenen accés a la Web Família podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, en el qual figuraran pregravades les dades que consten en poder de l’Administració.

Si les famílies que facen el tràmit estan d’acord amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2019-2020, sense necessitat de presentar la documentació.

Les famílies que no siguen usuàries del Web Família que hagen rebut la beca el curs passat i que mantinguen les mateixes condicions només hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l’Administració, i que hauran de sol·licitar al centre on estiguen escolaritzats els seus fills o filles. D’aquesta manera, tan sols s’haurà de confirmar l’esborrany de sol·licitud a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

L’alumnat que no va sol·licitar beca l’any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca al centre on estarà matriculat, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i fins a la finalització del periode de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

Aquestes ajudes permeten sufragar durant el curs 2019-2020 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

Alumnat beneficiari

En concret, podrà sol·licitar les ajudes l’alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que, per a una família de quatre membres, queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2018. Així mateix, fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible ‘per capita’, que va des dels 20 punts per a una renda ‘per capita’ d’un màxim de 393 euros fins a 1 punt per una renda ‘per capita’ de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l’alumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres d’acció educativa singular; per la situació de desocupació del pare o mare o tutors; per condició de persona refugiada; fills de famílies monoparentals i famílies nombroses; diversitat funcional d’algun membre de la família igual o superior al 33 %; condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa del pare, mare o tutors, i per ser orfe absolut.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l’alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en el cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros en el cas d’alumnat d’Educació Especial, i fins a 12,25 euros per a escolaritzats en escoles llar.

Alumnat beneficiari directe

Es considerarà beneficiari directe de l’ajuda i, per tant, rebrà l’import màxim, l’alumnat de la renda valenciana d’inclusió, així com l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil i el d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència perquè no hi ha en aquest oferta educativa.

També serà beneficiari directe l’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat o en aules específiques d’Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com aquells que es troben en situació d’acollida familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills o filles de famílies acollidores, els fills i filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

Tota la informació al voltant de les beques menjador estarà disponible en l’espai web següent.

ValenciàEspañol