Educació convoca les beques menjador per al pròxim curs amb 72,7 milions d’euros

Com a principal novetat per al pròxim curs, les famílies que tenen accés al Web Família podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, en el qual figuraran pregravades les dades que consten en poder d'aquesta administració

La Conselleria d’Educació ha convocat les beques de menjador escolar en els centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2019-20, que compten amb una partida de 72,7 milions, un milió més que el passat any.

El pressupost per a aquest beques menjador era de 52 milions en el curs 2015-16, de 63,9 milions en el curs 2016-17, de 68 milions en el 2017-18 i ha arribat a 71 milions en el 2018-19. L’alumnat beneficiari ha passat de 95.000 a 127.000 en aquest període, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Com a principal novetat per al pròxim curs, les famílies que tenen accés al Web Família podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, en el qual figuraran pregravades les dades que consten en poder d’aquesta administració.

Si les famílies que realitzen el tràmit estan d’acord amb les dades facilitades hauran d’imprimir, firmar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2019-20 sense necessitat de presentar la documentació.

Les famílies que no siguen usuàries del Web Família que hagen rebut la beca el curs passat i mantinguen les mateixes condicions solament hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l’administració, i que hauran de sol·licitar en el centre on estiguen escolaritzats els seus fills. Solament hauran de confirmar l’esborrany de sol·licitud a partir de l’endemà al de la publicació d’aquesta convocatòria.

L’alumnat que no va sol·licitar beca l’any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca en el centre on estarà matriculat, des de l’endemà al de la publicació de la convocatòria i fins a la finalització del període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en cas que canvie de centre educatiu.

Aquestes ajudes permeten sufragar durant el curs el total o una part del cost del servici de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

Poden sol·licitar-se per a l’alumnat en segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

El llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2018. Així mateix, fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible per càpita, que va des dels 20 punts per a una renda per càpita d’un màxim de 393 euros, fins a 1 punt per una renda per càpita de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l’alumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres d’acció educativa singular; per la situació d’atur del pare o mare o tutors; per condició de persona refugiada; fills de famílies monoparentals i famílies nombroses; diversitat funcional d’algun membre de la família igual o superior al 33%; condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa del pare, mare o tutors, i per ser orfe absolut.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l’alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros en el cas d’alumnat d’Educació Especial, i fins a 12,25 euros per a escolaritzats en escoles llar.

BENEFICIARIS DIRECTES

Es considera beneficiari directe de l’ajuda i, per tant, rebrà l’import màxim, l’alumnat de la renda valenciana d’inclusió, així com el de segon cicle d’Educació Infantil i el d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent al de la seua residència perquè no existeix en aquest oferta educativa.

També ho serà l’escolaritzat en centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat o en aules específiques d’Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com aquells que es troben en situació d’acolliment familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills o filles de famílies acollidores, els fills i filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

ValenciàEspañol