sábado, 20 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació crea el protocol per a garantir el dret a la identitat de gènere als centres educatius

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha creat el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius, una mesura que entra des de hui en vigor amb la publicació al ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’. S’activarà als centres educatius públics i es podran acollir tota la resta que ho desitgen.

La finalitat d’aquest document és afavorir la inclusió educativa, assumir la igualtat i la diversitat com a valors cabdals i irrenunciables, de manera que totes les persones que conformen la comunitat educativa respecten i facen respectar els drets humans. Per això, serà imprescindible facilitar la construcció de la seua identitat i la participació activa en la vida del centre, de manera que senta la pertinença real al grup d’iguals, al centre i a l’entorn.

Aquest protocol ajudarà els equips directius i els orientadors dels centres a tractar la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius com a opcions socials normalitzades i ajudarà a previndre casos d’assetjament escolar.

El conseller Vicent Marzà ha explicat que l’educació valenciana “aspira a convertir-se en un espai d’inclusió en que totes les persones que en formen part puguen desenvolupar la seua identitat lliurement i sense entrebancs. Per aixo, cal l’esforç conjunt de tota la comunitat educativa per a reconéixer i posar en valor la diversitat.

Els centres educatius elaboraran el seu projecte educatiu de centre, el Pla de convivència i igualtat, i la resta de reglaments, plans i programes de centre, des dels principis del respecte a la llibertat individual fins als drets d’identitat de genere i orientació sexual, lliurement expressats pels membres de la comunitat educativa.

Des del punt de vista de l’organització del centre, s’adequarà la documentació administrativa del centre docent en consideració al nom i el gènere amb què se sent identificat l’alumne o alumna, a petició de la família o de qui n’exercisca la tutoria legal, quan ho comunique per escrit, mentre l’alumne o alumna siga menor d’edat o no estiga emancipat. No obstant aixo, la documentació oficial de l’alumne o alumna no podrà modificar-se fins que no es realitze el canvi de nom en el Registre Civil i es trasllade al centre la documentació pertinent. En qualsevol cas, es prioritzara el benestar de l’alumnat.

A més, caldrà dirigir-se a l’alumne o alumna pel nom i l’adscripció de genere que haja escollit i comunicat al centre i es garantirà la llibertat de vestimenta amb què l’alumne o alumna se senta identificat, d’acord amb el gènere expressat.

Pel que fa a l’ús de les instal·lacions del centre, aquestes seran utilitzades segons la identitat de genere expressada, i es garantirà a l’alumnat l’accés als lavabos i els vestuaris d’acord amb la identitat de genere manifestada.

Des del punt de vista educatiu, s’adoptaran totes les mesures necessàries encaminades a garantir el respecte cap a les persones transexuals i amb intersexualitats i un tracte igualitari i inclusiu.

El coordinador o la coordinadora d’igualtat i convivència supervisarà totes aquestes actuacions, en col·laboració amb l’equip directiu, l’equip orientador i el tutor o la tutora, especialment, durant el procés de transició de gènere que efectue una persona durant la seua estada al centre educatiu. A més, la Direcció General de Política Educativa promourà procediments de coordinació d’actuacions i d’intercanvi de recursos amb altres departaments, especialment amb la direcció competent en igualtat i la direcció competent en salut sexual, orientats a la prevenció, detecció i intervenció davant de situacions de vulnerabilitat.

Amb totes aquestes mesures, els centres educatius garantiran un clima de seguretat, de manera que la seua activitat es desenvolupe en espais lliures d’assetjament, agressió o discriminació per qualsevol motiu. A més, tots els agents educatius realitzaran les actuacions necessàries per a la prevenció, detecció i eradicació d’actituds i pràctiques que manifesten prejudicis sexistes o discriminació basada en prejudicis negatius sobre la identitat de genere, els sexes biològics no binaris o l’orientació sexual.

Últimas noticias

Contenido relacionado