martes, 16 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació crea una unitat especial per a la prevenció de l’assetjament escolar

La Conselleria ha decretat la constitució de les unitats d’atenció i intervenció del Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència de la Comunitat Valenciana i la regulació dels procediments d’activació i intervenció, la composició i funcions dels recursos personals que es determinen en aquesta ordre, així com les competències professionals requerides per a formar part d’aquestes.

L’objectiu de les UAI són d’una banda formar un equip d’intervenció especialitzada i tècnica en promoció de la convivència i en prevenció de la violència escolar que assessore la comunitat educativa en general i les institucions implicades en la previsió de possibles situacions que puguen tindre conseqüències en la convivència dels centres educatius. i d’altra atendre i intervenir, de manera personal i pràctica, en situacions d’especial dificultat, gravetat o repercussió sobre la convivència d’un centre. S’atendran les situacions prèviament registrades en el Registre Central d’Incidències regulat en l’Ordre de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, a més d’assessorar i col·laborar amb la inspecció de zona, amb els centres educatius, les famílies i l’alumnat implicat en la recerca conjunta.

Hi haurà una UAI per cada província de la Comunitat Valenciana i estaran ubicades en les direccions territorials corresponents, per treballar coordinadament amb la Inspecció Educativa i, així, efectuar una millor intervenció als centres educatius. Cadascuna de les UAI estarà formada per un inspector o inspectora d’Educació i assessors i assessores tècnics docents de l’especialitat d’Orientació Educativa. Educació també ha assegurat que el nombre de professionals de cadascuna de les unitats serà proporcional al nombre de centres educatius a atendre en cadascuna de les províncies i al nombre i la gravetat de les incidències comunicades en el Registre Central del PREVI.

Últimas noticias

Contenido relacionado