miércoles, 22 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació presenta l’esborrany del nou decret de Currículum de Primària per a dotar de més autonomia els centres educatius

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat en la mesa sectorial d’Educació l’esborrany del decret del Consell, perquè es modifica el Decret 108/2014, que estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Primària al territori valencià.

L’objectiu d’aquesta modificació és dotar de més autonomia els centres educatius pel que fa al desenvolupament de coneixements, tenint en compte els seus contexts específics. En aquest sentit, l’esborrany de decret afavoreix que cada centre tinga més hores setmanals de lliure configuració perquè cada escola puga aprofundir en les àrees de coneixement que crega convenients.

D’aquesta manera s’intensifica el camí per a la innovació educativa per part del professorat, centre a centre, a fi de promoure experiències pedagògiques que poden anar des del treball per projectes entre diferents àrees de coneixement fins a la intensificació d’alguna àrea que un centre en concret crega convenient reforçar pel seu context, per a afavorir el bon aprenentatge del seu alumnat.

Amb açò es pretén flexibilitzar el coneixement més enllà de les assignatures i àrees compartimentades. En aquest sentit, el nou decret estableix que cada centre dispose de 3.30 hores setmanals de lliure configuració.

Jornada lectiva

Les principals novetats del decret tenen com a objectiu oferir una major flexibilitat a la jornada lectiva. Per això, l’horari lectiu setmanal permetrà als centres educatius programar bàsicament en sessions setmanals de 45 minuts o bé de 60 minuts.

A més, es possibilita l’aplicació de projectes d’innovació pedagògica, projectes de contingut competencial, interdisciplinaris i tasques d’equips, dins del marc de l’autonomia que els centres tenen reconeguda en la Llei d’Educació vigent.

Distribució de l’horari mínim lectiu setmanal

Els centres han de confeccionar un horari setmanal per a cada curs d’acord amb els requisits següents:

– La càrrega horària conjunta assignada al bloc d’àrees troncals (Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques i Primera Llengua Estrangera) ha de ser, com a mínim d’11.15 hores setmanals en cada curs, que representa el 50% de l’horari lectiu setmanal destinat al desenvolupament del currículum.

– La càrrega horària conjunta assignada als blocs de lliure configuració autonòmica (Valencià: Llengua i Literatura) i al d’àrees específiques (Educació Física, Religió / Valors Socials i Cívics, Educació Artística) ha de ser, com a mínim, de 7.45 h.

– La càrrega horària assignada a les àrees instrumentals (Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques) no podrà ser inferior a 3 hores.

– El període lectiu de lliure disposició queda establit en 3.30 h setmanals per a cada curs.

– Es tindrà en compte allò que s’ha disposat respecte a l’hora de lliure disposició destinada a la competència comunicativa oral, d’acord amb el nivell del programa d’educació plurilingüe que tinga autoritzat el centre.

– Els períodes lectius setmanals de lliure disposició es poden assignar a diverses àrees o a projectes interdisciplinaris, els objectius dels quals siguen assegurar a l’alumnat l’adquisició de les competències i els objectius del currículum. La distribució d’aquests períodes lectius no podrà ser aplicada a una sola àrea. En el cas de tractar-se d’àrees no lingüístiques hauran d’enquadrar-se en la llengua en què consten en el Projecte Lingüístic de Centre.

– D’acord amb aquesta distribució, les àrees de Valencià: Llengua i Literatura i de Llengua Castellana i Literatura han de tindre la mateixa càrrega horària en el còmput total de cada curs.

Foment de la innovació i coordinació

Per a fomentar la innovació i promoure l’autonomia dels centres, la programació didàctica es pot dur a terme mitjançant projectes específics, com per exemple, treball per projectes, per àmbits, interdisciplinaris, dirigits a millorar l’èxit escolar que asseguren als alumnes i les alumnes l’adquisició de les competències i els objectius del currículum.

Igualment, per a afavorir la coordinació, els docents podran organitzar-se en equips, sota la direcció d’un coordinador. La seua tasca serà la coordinació de les diferents programacions docents i l’adequació d’aquestes als currículums vigents.

Quant als projectes lingüístics, els centres hauran d’ajustar-se al que disposa el Decret 9/2017, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris del territori valencià.

Últimas noticias

Contenido relacionado