domingo, 21 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació renovarà cautelarment el concert a un altre centre escolar per ordre del TSJCV

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha acordat el manteniment cautelar del concert d’una unitat de Batxillerat del Col·legi La Puríssima, Germanes Franciscanes de la Immaculada d’Alzira (València), que la Conselleria d’Educació suprimia en la seua resolució sobre concerts educatius de la Comunitat Valenciana.

Els magistrats estimen així la mesura cautelar sol·licitada pel centre educatiu i ordenen la renovació provisional del concert fins que l’Alt Tribunal valencià es pronuncie sobre el fons del plet i decidisca si el decret de la Conselleria és ajustat a Dret.

Després d’analitzar els interessos en conflicte i els arguments exposats per les parts, la Sala conclou en “la necessitat o almenys la conveniència” de mantenir de forma cautelar el concert de la unitat perquè en cas contrari “podrien produir-se greus danys i perjudicis de reparació impossible o difícil per als interessos i drets de la part recurrent, centrats en l’admissió d’alumnes que han sol·licitat la seua matriculació en el curs afectat”.

La Sala té en compte la possibilitat que la renovació cautelar del concert educatiu en contra del criteri de la Generalitat pogués causar “algun perjudici als interessos públics o de tercers”, motiu pel qual exigeix al col·legi una garantia equivalent a l’import del concert de la unitat suprimida durant dos anys, termini mitjà de tramitació i resolució dels recursos que arriben a la Sala contenciosa administrativa del TSJCV.

Serà la Conselleria d’Educació la que haurà de determinar la quantitat exacta que el col·legi al qual se li retorna el concert haurà de garantir. Pot fer-ho amb un ingrés en efectiu en el compte de consignacions judicials, amb un aval bancari o aportant qualsevol altre títol (béns mobles, immobles…)

Aquest és el cinqué col·legi pel qual la Sala contenciosa administrativa dicta una resolució de manteniment cautelar d’unitats concertades que Educació havia decidit extingir.

Els magistrats justifiquen la seua decisió en el fet que, de no adoptar-la, el centre i els alumnes poden “sofrir danys irreparables”, i que, amb la paralització temporal de la mesura el servei públic que ofereix l’Administració no sofreix minvament o cap perjudici.

El Col·legi La Puríssima, situat a Alzira ha acreditat que la suspensió del concert afectaria 28 alumnes. Segons l’acte, “el predominant és l’interés i drets dels alumnes que fins a aquest curs s’han matriculat al centre concertat i que han vist suprimit el concert en una unitat de les vàries que disposa el centre, amb el que han d’optar per matricular-se a un altre centre de vegades distant del seu domicili, amb els inconvenients que per a un menor suposa”.

Últimas noticias

Contenido relacionado