El Consell analitza la nova sentència contradictòria del Suprem sobre la valoració dels béns

La Conselleria d'Hisenda demanarà a l'Advocacia que informe sobre l'abast de la recent fallada que afecta l'ordre de coeficients i busca un procediment alternatiu fins que s'aclarisca la situació

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic està analitzant la nova sentència del Tribunal Suprem, contradictòria amb la dictada l’any passat, en relació al sistema de comprovació de valor dels béns a efectes fiscals per garantir la seguretat jurídica dels valencians. Aquest sistema és el que s’aplica en els impostos de transmissions patrimonials i de successions i donacions. La fallada està en mans dels tècnics de l’Institut Valencià d’Administració Tributària per al seu estudi i a més es va a recaptar l’opinió de l’Advocacia de la Generalitat a fi d’avaluar l’abast de la decisió judicial i el caràcter que té a l’efecte de la jurisprudència, així com els escenaris possibles d’actuació per donar seguretat a les actuacions de l’Administració i normalitzar la situació.

L’IVAT ha tingut coneixement de quatre sentències de la Sala 3ª del contenciós-administratiu del Suprem referides a un mateix cas, la compra que sengles contribuents van realitzar en 2012 a una entitat bancària que es va quedar amb habitatges d’una promoció del constructor Francisco Hernando en Seseña. El tribunal ha rebutjat els recursos de la Junta de Castella-la Manxa que reclamava elevar els valors declarats pels contribuents a l’efecte de l’impost de transmissions patrimonials en aplicació de l’ordre de coeficients vigent en aquesta comunitat.

La nova decisió judicial qüestiona el sistema de calcular el valor real dels immobles a efectes fiscals mitjançant l’aplicació de coeficients multiplicadors assignats a cada municipi sobre el valor cadastral del bé, tret que es complemente amb una comprovació directa per part de l’Administració de l’immoble concret sotmés a valoració.

L’any passat, el Tribunal Suprem va donar la raó al recurs de cassació interposat per la Generalitat Valenciana enfront de les sentències dictades pel TSJCV i va avalar el criteri autonòmic que aquest sistema és legal i està recollit en l’article 57.1 de la Llei General Tributària. La Generalitat esgrimia que el mètode de l’ordre de coeficients estava confirmat pels tribunals superiors d’altres comunitats, com Andalusia.

Ara el Suprem torna a posar en qüestió aquest mètode en rebutjar que servisca per a fixar el “valor real” dels béns, que és al que al·ludeix la redacció concreta de les lleis estatals específiques dels impostos de transmissions i de successions i donacions per determinar la base imposable d’aquests tributs.

La nova sentència, no obstant això, ha comptat amb el vot particular d’un dels magistrats, que comparteix el rebuig als recursos concrets de la Junta però defensa en general que l’ús d’un sistema de coeficients pot ser un instrument eficaç i concorde al principi de seguretat jurídica, tenint el contribuent la possibilitat de fer valer davant l’Administració les dades singularitzades del concret ben immoble que és objecte de comprovació.

Des de la Conselleria d’Hisenda s’adverteix de totes aquestes circumstàncies a l’efecte de considerar la complexitat administrativa i jurídica del procés, al mateix temps que s’advoca per la necessària clarificació del criteri a seguir per part de totes les comunitats autònomes i a aplicar pels tribunals, amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica dels contribuents i de totes les parts afectades.

Un sistema factible d’aplicar

De moment, la Generalitat va a buscar un procediment alternatiu per realitzar aquesta determinació del valor dels immobles, com el dictamen de perits o les visites en cas de discrepància amb els contribuents, en tant s’aclareix la situació, advocant per què qualsevol mecanisme definitiu haurà de ser factible en la seua aplicació, donats els mitjans de les administracions.

Publicitat