El Consell aprova un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Castelló per a facilitar pagaments tributaris

S'agiliten els tràmits necessaris en la presentació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

PublicitatAVL

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló mitjançant el qual s’estableix un marc general de col·laboració que afavorirà les relacions entre esta entitat i la conselleria.

La fi última d’este conveni, similar als que ja s’han formalitzat amb altres organismes, és habilitar als col·legiats perquè col·laboren amb l’Administració Tributària de la Generalitat, en qualitat de representants per compte dels contribuents, facilitant, així, el compliment de les obligacions tributàries.

PublicitatRovira  

Este conveni permetrà que s’agiliten aquells tràmits relacionats amb l’autoliquidació de compravenda de vehicles usats, així com de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

A més, l’entrada en vigor d’este acord evitarà en gran manera els desplaçaments dels ciutadans a les oficines públiques i, en el seu lloc, es realitzaran intercanvis de dades entre sistemes d’informació que, a més, compliran tots els requisits establits i comptaran amb totes les garanties jurídiques i tècniques.

Així mateix, el conveni aportarà als ciutadans representats pel Col·legi d’Advocats de Castelló mecanismes de comunicació àgils, senzills, pràctics i eficaços.

Els col·legiats hauran de presentar i ingressar les autoliquidacions tributàries generades mitjançant el Sistema d’Ajuda a la Recepció d’Autoliquidacions (SAR@), i tindran el deure d’emplenar les declaracions i autoliquidacions de manera correcta, així com aportar tota la documentació annexa que siga necessària.

L’adhesió a estos acords implica la utilització, per part dels membres d’este col·legi, del llit específic posat a la seua disposició per l’Administració de la Generalitat per a la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions en forma agregada o per lots.

En el seu cas, podran presentar també per via telemàtica les declaracions, autoliquidacions, comunicacions i altres documents de naturalesa tributària complint les condicions de la normativa vigent.

Cal recordar que la Generalitat, en el marc de les seues competències en matèria tributària, té la ferma voluntat d’afavorir qualsevol mesura que comporte la simplificació i racionalització de la gestió dels tributs, així com aquelles que facen més senzill el compliment de les obligacions formals dels contribuents, amb la pretensió d’alleujar la pressió fiscal indirecta que, d’elles, es derive.

En este sentit, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha intensificat en els últims tres anys les col·laboracions amb col·legis i associacions professionals i altres entitats de dret públic, establint un total de 16 convenis de col·laboració.