El Consell convoca 500 beques de 500 euros al mes perquè joves menors de 30 anys puguen preparar oposicions al grup A de la Generalitat

Les persones destinatàries, titulades universitaris de llicenciatura o grau, podran rebre aquesta ajuda durant un any i es valorarà l'expedient acadèmic i els recursos econòmics

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dijous la resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per la qual es convoquen les beques del Programa 500: el pla d’ajudes de la Generalitat per a la formació i accés a la Funció Pública valenciana destinat a joves menors de 30 anys amb bon expedient acadèmic i escassos recursos econòmics.

Les ajudes, que es tramitaran en règim de concurrència competitiva, tenen com a objectiu facilitar que aquest col·lectiu puga preparar les proves per als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l’Administració de la Generalitat.

Mitjançant aquesta convocatòria, que es pot consultar en el DOGV d’aquest dijous, es concediran un màxim de 500 ajudes per a contribuir en les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives de les ofertes d’Ocupació Pública de 2017, 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

Aquestes ajudes consisteixen en una dotació de 500 euros mensuals durant un any en el període comprés entre el pròxim 1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020. La present convocatòria té caràcter pluriennal i per a la concessió de les ajudes s’ha previst un import de 3 milions d’euros. D’ells, 750.000 euros ja estan previstos en el pressupost de la Generalitat per a abonar les mensualitats corresponents a 2019.

A aquestes beques podran optar titulats i titulades universitaris de llicenciatura o grau, menors de 30 anys, de nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea i que estiguen empadronats en la Comunitat Valenciana almenys cinc anys dels últims deu.

Les persones aspirants, a més, hauran d’acreditar un expedient acadèmic amb una puntuació mínima de 17 punts calculada sobre 40 d’acord amb els següents criteris de valoració tenint en compte les assignatures aprovades conforme a la següent escala de puntuació:

· Matrícula d’honor: 40 punts.

· Excel·lent: 30 punts.

· Notable: 20 punts.

· Aprovat: 10 punts.

També es considerarà la situació econòmica dels i les aspirants conforme a una escala de 0 a 60 punts segons els ingressos per membre de la unitat familiar conforme a la següent escala:

· Menys de 3.000 euros a l’any: 60 punts.

· Fins a 7.000 euros a l’any: 48 punts.

· Fins a 10.000 euros a l’any: 36 punts.

· Fins a 13.000 euros a l’any: 24 punts.

· Fins a 16.000 euros a l’any: 12 punts.

· Més de 16.000 euros a l’any: 0 punts.

D’altra banda, serà condició per a optar al programa de beques que els possibles beneficiaris compten amb la direcció d’un centre especialitzat o una persona preparadora per a orientar el procés de preparació.

De les 500 ajudes previstes, es reserven específicament 35 d’elles per a la seua concessió a persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33% i complisquen amb la resta de requisits exigits per a l’accés a l’ocupació pública.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà a la seua publicació en el DOGV, que pot consultar-se consultar ací.

L’imprés de sol·licitud així com la informació sobre la documentació que ha de ser aportada estarà disponible des de la seu electrònica de la Generalitat en l’adreça consultar ací, en l’apartat corresponent a la Conselleria convocant.

Joves altament qualificats

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública llança aquest programa amb l’objectiu de facilitar la incorporació de joves altament qualificats a la Funció Pública valenciana. Durant la passada legislatura, es va considerar necessari el disseny d’un programa d’ajudes per a la incorporació d’aquest col·lectiu als alts llocs de l’Administració valenciana, tenint en compte a més la situació econòmica de les persones candidates i amb la finalitat de corregir els obstacles que puguen impedir o dificultar l’accés en condicions d’igualtat a determinades places.

La mesura també respon a la necessitat de donar resposta a la problemàtica derivada de l’envelliment del personal públic (més del 60% té més de 50 anys), així com la dràstica reducció com a conseqüència de les jubilacions previstes. Durant la passada legislatura es van jubilar un total de 1.227 persones i la previsió indica que en els pròxims quatre anys es retiraran 2.186 més als quals sumar altres 2.996 entre els anys 2022 i 2026.

ValenciàEspañol