El govern alacantí saca avant els contractes d’Absentisme Escolar i el servici d’Atenció Ciutadana

En la Junta de Govern Local s'aprova la inversió dels projectes de renovació de l'Illot, la plaça de la Creu Roja i la muralla de la Muntanya Benacantil. L'Ajuntament d'Alacant recorre a la sentència de la descàrrega de grane'ls i demana un préstec a curt termini per al finançament de projectes

El portaveu adjunt, Israel Cortés, va informar en roda de premsa del que s’ha aprovat en Junta de Govern Local en el qual destaca la inversió d’1.816.286 euros per tirar endavant els contractes per al Servici de detecció, prevenció i intervenció en absentisme escolar en el municipi d’Alacant i el Servici d’Informació i Atenció a la Ciutadania a través del telèfon 010. Però aquesta inversió també implica les obres de condicionament de l’entorn de la Illeta en l’Albufereta, millores d’accessibilitat de la plaça de la Creu Rotja, la reparació del llenç oest de la muralla de la Muntanya Benacantil, així com la Convocatòria de subvencions a les associacions de la Zona Nord i de l’entorn del Vial dels Xiprers – barri del Cementeri.

Cortés ha comentat també que s’ha contractat el Servici d’Atenció Integral a la Ciutadania a través del telèfon 010 (SAIC). Aquest servici compta amb un pressupost de licitació de 596.186,90 euros i un termini d’execució de dos anys. El primer licitador classificat de les proposicions presentades al procediment obert ha sigut per a Bee Enginyeria i Solucions, S.L.

Un altre dels servicis que també han aprovat en Junta Local, ha estat el de la contractació del Servici de detecció, prevenció i intervenció en absentisme escolar a Alacant. La mercantil EULEN SERVICIS SOCIOSANITARIS S.A, serà qui porte aquest servici que compta amb un pressupost de 340.808,60 euros i un termini d’execució de dos cursos escolars prorrogables per un curs escolar cadascuna. També s’ha aprovat la resolució de la convocatòria de subvencions a associacions de la Zona Nord i de l’entorn del Vial dels Xiprers – barri del Cementeri. La quantia d’aquestes ajudes ha ascendit a 93.842,50 euros. D’està quantia, 83.842,50 euros es reparteixen entre 29 associacions amb projectes per a la Zona Nord, i 10.000 euros per 3 associacions amb projectes per a zona del barri del Cementeri.

Les obres de condicionament de l’entorn de la Illeta en l’Albufereta compta amb un pressupost de 493.630,66 euros amb un termini d’execució de quatre mesos. Aquest expedient té com a objectiu donar solució als problemes de la pavimentació, els itineraris per als vianants perquè tinguen més espais. Cortés ha assenyalat que a més es plantaran arbres i arbustos, millorassen les instal·lacions elèctriques i de reg, col·locaran mobiliari urbà i senyalització vertical i horitzontal. Està previst que en aquesta obra es col·loque rajoles de formigó, encintat d’una nova vorada de granit i pavimentació.

Les obres d’accessibilitat de la plaça de la Creu Rotja, és un altre dels projectes de millores que compta amb un pressupost de 201.321,69 euros, i un termini d’execució de quatre mesos. En aquesta reforma es condicionarà els passos de vianants que donen a la plaça, la construcció d’una rampa d’accés a la zona sud-oest i condicionament dels accessos de la zona sud-est. L’arena de la plaça serà substituïda per paviment de formigó, adaptaran les escales existents a la normativa d’accessibilitat, dotant-les de baranes i passamans. El que no es construirà serà l’escenari de la plaça, malgrat les reunions veïnals amb Urbanisme, no obstant això el disseny del projecte si compta amb aquesta possibilitat per a un futur.

La reparació del llenç oest de la muralla de la Muntanya Benacantil que ja es va signar el 29 de desembre de 2017, amb un pressupost de 80.498,44 euros, té com a termini d’execució de dos mesos. El propòsit d’aquest projecte és la reparació del llenç oest d’aquesta muralla, així com la seua pavimentació i les zones deteriorades.

servici Actualitat Valenciana
Josep Manel Sánchez

Préstec a llarg termini

La junta també ha aprovat per urgència el Plec de condicions per a la contractació d’un préstec a llarg termini per un import de 8.099.863,89 euros, destinat al finançament de 16 projectes d’inversió. Per tirar endavant aquest préstec s’ha anunciat la convocatòria pública, amb un termini de quinze dies hàbils a explicar des del següent al d’aprovació del present acord. Perquè les Entitats de Crèdit autoritzades a operar en l’àmbit de la Unió Europea que ho desitgen que formulen les ofertes que estimen convenient, conformement al que es disposa en el Plec de condicions.

Aquesta convocatòria es publicarà mitjançant Edicte en el Tauler Municipal, en el Butlletí Oficial de la Província i en el ‘Perfil del Contractant’ de la web municipal. A més es comunicarà la convocatòria de forma individualitzada a les Entitats de Crèdit que, habitualment, col·laboren en el finançament municipal o estan establertes en el terme municipal d’Alacant.

Les ofertes es presentaran en el Servici d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament d’Alacant, en la Calle Jorge Juan, número 5 – 2º. Es procedirà a realitzar en sobres tancats, admetent-se totes aquelles ofertes que es presenten fins a les 14 hores del dia que finalitze el termini de presentació d’ofertes. Les ofertes vindran signades per representant o apoderat que dispose de poders suficients per a obligar a l’entitat de crèdit en aquesta operació. L’operació es formalitzarà mitjançant pòlissa mercantil autoritzada per fedatari públic si així ho sol·licita l’Entitat o Entitats prestadores, en aquest cas aniran a càrrec seu els honoraris corresponents.

En l’expedient s’ha aprovat habilitar al Regidor Delegat d’Economia, Hisenda i Patrimoni per a la signatura dels contractes de préstecs corresponents amb el límit citat anteriorment, quedant condicionada, així, a l’aprovació definitiva del tercer expedient de modificació de crèdits dins del pressupost de l’Ajuntament d’Alacant.

Descàrrega de grane’ls

L’Ajuntament d’Alacant ha recorregut, de moment, a la primera sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 2 d’Alacant sobre la descàrrega de grane’ls, sobre la base dels dos informes tècnics que avalen l’actuació del Consistori i a la consideració errònia de la resolució judicial que l’Ajuntament no té competència per decidir si l’activitat de maneig de grane’ls té encaix en el grup A de l’Annex del RD 100/2011, que delimita la documentació a exigir.

Referent a això, l’Ajuntament considera “que això no pot ser interpretat com estableix la sentència, ja que per poder tramitar, bé una sol·licitud de declaració responsable o bé una sol·licitud de llicència ambiental, la competència de la qual radica únicament a l’Ajuntament, aquest ha d’establir en quin grup s’enquadra l’activitat sol·licitada”.

L’acte administratiu que es recorre i que és objecte del recurs, la qual cosa fa és requerir a la mercantil actora que sol·licite llicència ambiental per tractar-se d’una activitat que, com ve indicat en dos informes municipals, requereix tramitació mitjançant una llicència ambiental.

Referent a això, el recurs incideix que la mercantil demandant “no disposa de la citada autorització sectorial, ja que, l’única autorització que aporta és de titularitat de l’Autoritat Portuària d’Alacant, que no realitza activitat alguna de les esmentades, per la qual cosa l’Ajuntament estima que és la mercantil que realment duu a terme l’exercici d’aquestes activitats la que ha de disposar de l’autorització, i ni disposa ni té l’autorització sectorial”.

: Valencià

Publicidad