El ple de Godella aprova el règim de retribucions i nomena als representants en les entitats supramunicipals

Ahir, dijous 27 de juny, es va celebrar el primer ple de la nova corporació de l’Ajuntament de Godella.

Ahir, dijous 27 de juny, es va celebrar el primer ple de la nova corporació de l’Ajuntament de Godella. En primer lloc es va donar compte de la constitució dels grups polítics d’esta nova corporació per a la legislatura 2019-2022.

Començant pel PP, els cinc regidors que ocuparan els seients del saló de plens seran José Maria Musoles Granada (portaveu titular), Mª Carmen Alonso Rovira, José Luis Martí Bosch (suplent), Vicente Estellés Valls i Mª Cristina Sarasqueta Mayans (suplent). En Compromís repetiran Eva Pilar Sanchis Bargues i Tatiana Prades Castells (portaveu titular), acompanyades de Carles Albert Duran Giner (suplent) i Adolfo J. Rodríguez Dolz.

En el PSOE també continuaran María Teresa Bueso Marqués (portaveu titular) i Fernando Oliveros (suplent), i se’ls sumarà Natalia Garrido Villén i Antonio Segura Mármol. Ciudadanos estarà representat per Francisco Javier Beltrán Giner (portaveu titular), Andrés Roig Murillo i Amparo Brunchú Caballer (suplent). I, per últim, Unides Podem-EU tindrà a Irene Ferré Manzanero com a regidora i portaveu.

Per unanimitat es van aprovar diversos punts de l’ordre del dia. En primer lloc, la periodicitat de les sessions plenàries, que continuaran celebrant-se cada últim dijous de mes a les 19:30 h, a excepció del mes d’agost. En segon lloc, la composició, número i competències de les comissions informatives permanents: de Governació, de Benestar Social i Econòmica, d’Urbanisme i d’Activitats Socioculturals; així com la Comissió Especial de Comptes. I, per últim, la determinació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Portaveus, que es celebraran amb caràcter mensual, a excepció del mes d’agost, el dimarts de la mateixa setmana en què es celebre la sessió ordinària del ple.

D’altra banda, s’aprovaren els nomenaments de representants de la corporació en les entitats supramunicipals:
Consorci Comarcal de Serveis Socials de l’Horta Nord
Representant Titular: Eva Pilar Sanchis Bargues
Representant Suplent: Tatiana Prada de Conflent Castells
Bombers – Consorci Provincial de València
Representant Titular: Fernando Oliveros Moral
Representant Suplent: Natalia Garrido Villén
Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI)
Representant Titular: Eva Pilar Sanchis Bargues
Representant Suplent: Antonio Segura Marbre
Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE)
Representant Titular: Antonio Segura Marbre
Representant Suplent: Eva Pilar Sanchis Bargues
Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat
Representant Titular: Natalia Garrido Villén
Representant Suplent: Fernando Oliveros Moral
Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d’Ocupació – Pactem Nord
Representant Titular: Teresa Bueso Marqués
Representant Suplent: Fernando Oliveros Moral
Xarxa joves.net
Representant Titular: Tatiana Prada de Conflent Castells
Representant Suplent: Eva Pilar Sanchis Bargues
Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia
Representant Titular: Eva Pilar Sanchis Bargues
Representant Suplent: Carles Albert Durán Giner

També es va aprovar en esta sessió, amb l’única abstenció del PP, la determinació del règim de dedicació i de retribucions dels membres de la corporació, amb dedicació exclusiva o parcial i la quantia de les assistències i indemnitzacions. Segons l’acord, podran exercir en règim de dedicació exclusiva, a més de l’Alcaldia, com a màxim, dos càrrecs de Regidor Delegat, amb jornada completa. En el cas de la dedicació parcial, podran exercir, a més de l’Alcaldia, un màxim de vuit càrrecs de Regidor Delegat, amb una jornada mínima de 20 hores setmanals, equivalents al 53,3% de la jornada del personal de l’Ajuntament.

Pel que fa a les retribucions brutes anuals seran les següents:
Càrrec d’Alcaldessa amb dedicació exclusiva: 37.800 euros, dividits en 14 mensualitats.
Càrrec de Regidor Delegat amb dedicació exclusiva: 25.200 euros, dividits en 14 mensualitats.
Càrrec d’Alcaldessa o de Regidor Delegat amb dedicació parcial: 12.600,00 euros, dividits en 12 mensualitats.

Els membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formen part en les següents quanties:
Ple: 150 euros.
Junta de Govern Local: 75 euros.
Comissió Informativa: 75 euros.
Junta de Portaveus; 100 euros.
Mesa de Negociació: 150 euros.
Mesa de Contractació: 100 euros.

Per últim, també va eixir endavant l’assignació econòmica a percebre pels grups polítics municipals, que serà d’una quantia fixa de 100 € al mes per a cada grup polític i una altra variable de 25 € al mes per a cada regidor o regidora.

Finalment, es va anunciar que el proper ple tindrà lloc el dimecres 24 de juliol, doncs s’ha avançat un dia per no fer-lo coincidir amb el concert del bicentenari que la banda del Casino Musical celebrarà en el Palau de la Música de València.

ValenciàEspañol