viernes, 24 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Cada valencià paga una mitjana de 774,3 euros per l’endeutament

La Sindicatura de Comptes ha publicat hui l’informe relatiu del Compte General de les entitats locals de l’exercici de 2015.

L´informe exposa una situació del sector globalment sanejada ja que el romanent de tresoreria per a despeses generals agregat és positiu en totes les entitats locals, on destaquen els 676.226.898 euros dels ajuntaments, enfront dels 339.937.089 euros de les províncies.

Comparant les dades agregades de les institucions que han retut comptes a la Sindicatura en els últims dos anys, el romanent de tresoreria va créixer un 32,6% als municipis i un 6,1% a les províncies, la qual cosa posa de manifest que la situació global continua millorant en relació amb l’exercici anterior.

Unes altres xifres que impliquen la millora del sector local de la Comunitat Valenciana són la reducció de l’endeutament a llarg termini (9,6%) i a curt termini (20,3%) amb les entitats de crèdit.

Pel que fa als indicadors sobre la informació pressupostària dels municipis valencians, retuts en el Compte General de 2015, cal destacar l’endeutament mitjà per habitant de 774,3 euros. A més, el període mitjà de pagament a creditors comercials ha sigut de 27,2 dies, i el període mitjà de cobrament de 68,5 dies.

Quant al compliment de les obligacions derivades de l’execució del pressupost, l’Informe posa de manifest incompliments dels terminis, ja que el 62% de les entitats locals no van aprovar el pressupost dins del termini legal, el 39% de les entitats locals no van aprovar la liquidació en termini i el 15% no van aprovar en termini el Compte General.

L´informe de la Sindicatura recull que a 31 de desembre de 2016, 95 administracions locals no havien presentat el Compte General de 2015. D´aquesta xifra, 48 eren municipis. Amb posterioritat, fins al 30 d’abril de 2017, van presentar el compte 37 d’aquestes entitats. Els 11 municipis que no han presentat els seus comptes són Losa del Obispo i Loriguilla (València), Azuébar, Cortes de Arenoso, Forcall, Ludiente i Navajas (Castelló) i Benigembla, la Vila Joiosa, Redován i la Vall de Gallinera (Alacant).

La Sindicatura assenyala que la no presentació dels comptes és un incompliment molt greu, ja que és una obligació de qui gestiona fons públics, i exposa que l’òrgan ha mantingut una actitud proactiva a fi d’obtenir-los.

De les 575 entitats locals que van presentar a 31 de desembre de 2016 el Compte General de l’exercici anterior, 314 presenten incidències. La més freqüent ha sigut la falta d’estimació del cobrament dubtós en el romanent de tresoreria, el que afecta 58 entitats locals. La segona incidència més observada correspon a la presentació d’un resultat pressupostari ajustat negatiu (51 entitats locals).

Últimas noticias

Contenido relacionado