Les “ridícules” compensacions que ha de pagar-te Vodafone per la caiguda de la seua xarxa

FACUA reclama canvis legals per a elevar les quantitats que han de rebre els usuaris que patisquen interrupcions en els serveis de telecomunicacions

FACUA-Consumidors en Acció reclama canvis en la normativa de telecomunicacions per a incrementar de forma considerable la quantia de les compensacions econòmiques que han d’abonar les companyies als usuaris davant caigudes en el servei com la que s’ha produït en Vodafone des de la matinada d’aquest dimarts.

La xarxa d’internet i telefonia fixa de Vodafone ha experimentat una caiguda en bona part d’Espanya que ha deixat a multitud d’usuaris sense servei des de la matinada. Al matí, la companyia va comunicar que encara no tenia coneixement del motiu de l’avaria, que ha afectat aquelles zones que disposen del sistema de fibra HFC.

L’associació recorda que el Reial decret 899/2009, pel qual s’aprova la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques, estableix una sèrie de compensacions als afectats per la seua interrupció. No obstant això, FACUA considera que aquestes quantitats, que es calculen a partir de prorratejos de la factura mensual en funció del temps que dure la interrupció, són sens dubte insuficients i no van parelles al problema real que causa als usuaris la interrupció de serveis com a telefonia o internet, fonamentals en el dia a dia de molts ciutadans.

Un exemple. Si un usuari té contractat un paquet amb telefonia i internet fixos per 50 euros mensuals, cada hora d’interrupció que es produïsca aquest mes de febrer haurà de compensar-se amb l’abonament de 22,32 cèntims. Si la interrupció durara 10 hores, serien 2,23 euros. La normativa estableix que s’abonarà l’import de la quota mensual prorratejat pel temps sense servei en el cas d’internet i aquesta quantitat multiplicada per cinc en el de la telefonia fixa. Al tractar-se d’un paquet, s’imputa la meitat de la quota a cada servei.

L’associació, per tant, reclama que es realitzen les modificacions normatives que siguen necessàries per a augmentar l’import de les compensacions, alhora que insta al Govern a vigilar que Vodafone entrega aquestes quantitats als usuaris afectats.

FACUA aconsella als afectats que presenten reclamacions a Vodafone perquè els abone les compensacions. I és que encara que és previsible que la duració de la caiguda del servei entre dins dels supòsits en els quals la normativa obliga a pagar-les de forma automàtica -sense necessitat de sol·licitar-les-, no és descartable que la companyia eludisca el seu compliment.

Així mateix, l’associació recorda als afectats que també tenen dret a reclamar un altre tipus d’indemnitzacions pels perjudicis que els haja pogut causar la interrupció dels serveis si poden acreditar-los.

Què diu la normativa
L’article 15 del Reial decret 899/2009 recull que, en el cas de serveis de telefonia, l’operador ha de compensar als usuaris que una quantitat que ha de ser “la mitjana de l’import facturat per tots els serveis interromputs durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel temps que haja durat la interrupció” o “cinc vegades la quota mensual d’abonament o equivalent vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de duració d’aquesta”, la major de les dues. Si la quantia resultant és d’almenys 1 euro, la companyia haurà d’abonar-la automàticament sense que els usuaris hagen de presentar reclamacions.

Només si la interrupció es produeix per causa de “força major”, la compensació es limita a “la devolució de l’import de la quota d’abonament i altres independents del trànsit, prorratejat pel temps que haguera durat la interrupció”.

La normativa està tan obsoleta que pondera a la baixa les compensacions per les interrupcions del servei d’accés a internet. Així, l’article 16 del Reial decret estableix que, per a la interrupció del servei d’internet, l’operador ha de compensar als usuaris amb “la devolució de l’import de la quota d’abonament i altres quotes fixes, prorratejades pel temps que haguera durat la interrupció”. A més, ha de fer-ho de forma automàtica, sense necessitat que els usuaris presenten reclamacions, si aquesta interrupció va durar més de sis hores en horari de 8 a 22.

En el cas dels usuaris que tenen tant telefonia com internet fixos contractats mitjançant un únic paquet, el mateix article 16 assenyala que, per a la determinació de la quantia de les compensacions, l’operador “podrà indicar en la seua oferta la part del preu que correspon a cada servei”. De no fer-ho, es considera que el preu de cadascun és la part proporcional de contractar cada servei per separat o, si no existeix aquesta opció, “el preu corresponent al servei d’accés a Internet és del 50 per cent del preu total”.

Publicitat