Llum verda a l’OPO de Generalitat de 2019 amb 477 nous llocs de treball: 286 per torn lliure i 191 de promoció interna

El Consell ha aprovat aquest divendres l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) de la Generalitat Valenciana de 2019, amb una oferta d'un total de 477 nous llocs de treball: 286 per torn lliure i 191 de promoció interna, amb l'objectiu de reduir la temporalitat en l'administració

Aquesta convocatòria, negociada amb els sindicats el passat 29 de març, es refereix exclusivament als llocs la gestió dels quals té atribuïda la direcció general de Funció Pública de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Haurà de convocar els processos selectius en el termini màxim d’un any.

L’OPO de 2019 conté les places corresponents als llocs de treball que estan dotats pressupostàriament i inclosos en les relacions de llocs de treball aprovades. Aquests es troben vacants, estan exercits de manera interina o temporal o són susceptibles de ser convertits en el grup de titulació superior.

PublicitatAVL

A més de les 286 per torn lliure (annex I), de les 191 places de promoció interna, 154 corresponen a la promoció interna ordinària (annex II), en compliment de la llei autonòmica 10/2010 d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, quant a la reserva per a la promoció interna del personal.

També s’inclouen 21 places del cos B-08 tècnic de gestió de projectes d’urbanisme i construcció de l’administració de la Generalitat (grup/subgrup professional B), a les quals es podrà accedir mitjançant la convocatòria de processos restringits de promoció interna (annex III).

Altres 16 llocs són per a torns de promoció interna, restringida per al personal laboral fix que complisca els requisits establits en les disposicions addicional segona i transitòria cinquena de la llei 10/2010.

Les convocatòries preveuran que les places incloses en l’annex II que resulten desertes després de cadascun dels processos selectius de promoció interna puguen acumular-se a la corresponent convocatòria de torn lliure.

En concret, les convocatòries de les places incloses en l’apartat B de l’annex I corresponen als processos d’estabilització d’ocupació. S’articularan mitjançant el procediment de concurs-oposició, de conformitat amb els criteris arreplegats en l’acord de 5 d’octubre de 2018 del Consell i el pla d’estabilitat en l’ocupació pública 2017/2020. Es garanteixen, en tot cas, els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

PLACES RESERVADES
L’OPO de 2019 reserva més d’un 7% de les places per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siga compatible amb el lloc de treball.

Amb la intenció de promoure la igualtat de gènere, hauran d’incloure com criteri de desempat –abans del sorteig o primera lletra del cognom– la resolució a favor de la dona en cas que aquest sexe estiga infrarrepresentat.

Esta publicació està disponible en : Valencià