La Generalitat ajorna el deute del lloguer a 798 famílies residents en habitatges públics

La iniciativa l'ha pres la Conselleria d'Habitatge en temps de Covid-19 per facilitar l'abonament dels lloguers dels habitatges públics d'abril a agost

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha ajornat des de juliol de 2019 el pagament del deute del lloguer a 798 famílies residents en habitatges públics de la Generalitat a través de la signatura d’actes de reconeixement.

L’objectiu d’esta mesura és facilitar en temps de la COVID-19 el pagament dels arrendaments a les famílies en risc d’exclusió social.

Del total de famílies acollides a aquest mecanisme durant este temps, 395 pertanyen a la província de València, 373 a la d’Alacant i 30 a la província de Castelló.

Les actes de reconeixement són un recurs molt important per a garantir el dret a l’habitatge als qui es troben en situacions econòmiques veritablement compromeses.

Amb aquest mètode de pròrroga de pagament, l’inquilí signa un document mitjançant el qual reconeix voluntària i expressament deure a la Conselleria una determinada quantitat de diners. En ell s’acorda entre les parts l’establiment d’un pagament ajornat del deute contret i determina la forma i temps d’abonament.

Prèviament a la signatura d’aquestes actes, els tècnics de EVha estudien la situació concreta de la unitat de convivència, al costat dels serveis socials municipals que verifiquen la situació de vulnerabilitat, per a determinar les quantitats i terminis a retornar. Tot això perquè puguen abonar una quantitat que siga assumible als seus ingressos familiars, sense haver de renunciar a les seues necessitats bàsiques vitals.

La signatura d’estos actes ha suposat un ajornament d’un total de 2.807.011 euros distribuïts de la següent manera: 1.679.607 euros a la província d’Alacant, 1.048.322 a la de València i 79.082 euros a la de Castelló.

Cal destacar que a causa de la situació de la Covid-19, el Consell va decidir exonerar del pagament del lloguer a tots els habitatges públics de la Generalitat des d’abril fins a agost.

Res més iniciar-se la crisi el març passat, el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, assegurava que cap resident d’habitatge públic que haguera perdut el seu treball o reduït els seus ingressos a causa de la COVID-19 anava a perdre el seu habitatge, ja que s’anava a aplicar una exoneració del pagament del lloguer al cent per cent dels inquilins per un període de tres mesos.

La situació derivada de la pandèmia s’ha estés en el temps, per la qual cosa es va decidir prorrogar altres dos mesos les mesures de bonificació o exempció del pagament de les rendes.

“Enguany ha sigut molt dur per a milers de famílies que estan vivint situacions realment complicades, d’ací la nostra obligació com a administració pública d’ajudar-los perquè no s’hagen de veure en la tessitura de destinar els seus escassos recursos a pagar el lloguer o atendre les despeses familiars de primera necessitat”, ha declarat el vicepresident Martínez Dalmau.

Les actes de reconeixement de deute s’emmarquen dins de les accions de xoc del Pla de Dignificació de l’Habitatge Social creat per la Conselleria per a gestionar i dignificar el parc públic, responent així a la vocació social i de rescat de les persones del Consell.

Per a donar a conéixer aquestes mesures, la Conselleria d’Habitatge, a través de EVha, organitza campanyes informatives dirigides als residents dels habitatges públics que inclouen reunions amb les comunitats de veïns en les quals s’expliquen les mesures implantades pel Consell per a flexibilitzar el pagament de les rendes de les persones amb menys recursos.

En aquestes campanyes és fonamental la col·laboració dels serveis socials municipals. El director general de EVha, Alberto Aznar, ha destacat que des de l’entitat “treballem activament per a oferir habitatges dignes a persones en situació de vulnerabilitat i això el podem fer gràcies a l’estreta col·laboració amb els ajuntaments, els vertaders coneixedors de les necessitats reals dels seus veïns”.

CatalanSpanish