Les herències a favor de Generalitat es destinaran a cultura i finalitats socials

Entre les seues novetats destaca que el procediment per a declarar com a hereua a la Generalitat deixa de tramitar-se judicialment i es realitza de forma administrativa, per a aconseguir una major eficiència i agilitat, ha informat la Generalitat

Un vehicle fúnebre circula per un carrer. EFE/Arxiu

Les herències intestades a favor de la Generalitat es destinaran a finalitats d’interés social i a actuacions del Pla de Mecenatge Cultural, segons el decret aprovat pel Consell per a adaptar la tramitació d’expedients d’herències a la normativa estatal bàsica en la matèria.

Entre les seues novetats destaca que el procediment per a declarar com a hereua a la Generalitat deixa de tramitar-se judicialment i es realitza de forma administrativa, per a aconseguir una major eficiència i agilitat, ha informat la Generalitat.

Així mateix, es modifica la distribució del cabal hereditari perquè, a partir d’ara, es destinen dos terços del mateix a finalitats d’interés social, consignant les corresponents quantitats en el Pressupost de la Generalitat.

La tercera part restant del valor serà destinada a actuacions del Pla de Mecenatge Cultural de la Generalitat, tal com estableix la Llei 9/2014 de 29 de desembre de la Generalitat, d’impuls de l’activitat i del mecenatge cultural en la Comunitat Valenciana.

També se simplifica el procediment relatiu a la investigació de béns i drets amb caràcter previ a la declaració administrativa d’hereus abintestat a favor de la Generalitat.

L’objectiu és adaptar el Decret 47/2013 de 5 d’abril del Consell pel qual es regulava el procediment per a la tramitació d’herències abintestadas, a la Llei 15/2015 de 2 de juliol de Jurisdicció Voluntària, una normativa estatal que té caràcter bàsic.

El procediment per a la declaració de la Generalitat com a hereua abintestat s’iniciarà d’ofici per acord de l’òrgan competent adoptat per iniciativa pròpia, com a conseqüència d’ordre superior, de petició raonada d’altres òrgans, denúncia o comunicació.

L’acord d’incoació del procediment es publicarà gratuïtament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV) i en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de patrimoni.

Així mateix, s’enviarà una còpia del mateix per a la seua publicació en els taulers d’anuncis dels ajuntaments de l’últim domicili del causant, del lloc on es produïsca la defunció i del lloc on radiquen la major part dels seus béns.

La resolució de l’expedient i, si és el cas, la declaració d’hereva abintestada a favor de la Generalitat, correspondrà a la Direcció General de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, amb l’informe previ de l’Advocacia General de la Generalitat.

El terme màxim per a la resolució del procediment serà d’un any, però es podrà ampliar fins a dos mesos en cas de necessitar-se inventari judicial dels béns del causant.

Publicitat