El nou Pla de Lloguer Assequible redueix el pagament per lloguer a més de 300 famílies de la Comunitat que resideixen en habitatges protegits de la Generalitat

L'objectiu d'aquest pla impulsat per la Conselleria d'Habitatge és ajustar els arrendaments a la situació socioeconòmica de cada família. De les famílies a les quals se'ls ha reduït el lloguer, 139 són de la província de València, 117 de la d'Alacant i 52 pertanyen a la de Castelló.

El Pla de Lloguer Assequible engegat per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori el passat 1 de juliol ha beneficiat a 303 famílies que resideixen en habitatges protegits propietat de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE). Aquest pla suposa la reducció en les quotes de l’arrendament tenint en compte la situació socioeconòmica dels inquilins.

Es tracta d’una de les mesures adoptades per l’actual Consell per impulsar l’accés a l’habitatge protegit. L’abril de 2016, la Conselleria que dirigeix María José Salvador creava el primer Pla de Lloguer Assequible que ha estat vigent fins al 30 de juny de 2017 i ha beneficiat a 274 famílies que viuen en pisos protegits L’èxit d’aquest pla va propiciar la creació d’un nou, que tindrà una durada d’un any, prorrogable a un més si es considera convenient.

El Pla de Lloguer Assequible suposa adaptar el lloguer a la situació concreta de cada família. Per a això, s’estudia el cas específic dels components de la unitat familiar tenint en compte tres criteris: ingressos, nombre de membres i municipi on se situa l’habitatge.

Segons ha explicat, la directora general de EIGE, Helena Beunza, l’aplicació d’aquest lloguer suposa el fet d’assegurar que l’acció pública en matèria d’habitatge complisca la seua finalitat, la de facilitar l’accés a la mateixa no solament a famílies en risc d’exclusió social sinó també a aquelles famílies que, sense estar en aquesta situació, tenen dificultats per accedir al lloguer al mercat privat. Desgraciadament el nombre d’aquestes famílies, és al nostre país cada vegada més elevat, existint un problema de sobreexposició financera familiar a la despesa en habitatge. En aquests casos ha d’intervenir també l’administració a través de polítiques fermes”

A més, aquest nou pla incorpora els criteris que estableix la Llei per la Funció Social de l’Habitatge impulsat per la Conselleria d’Habitatge i introdueix un procediment encara més favorable als inquilins d’habitatges públics, ajustant a cada moment les rendes a la situació concreta de cada família i tenint en compte els canvis que es produïsquen. S’apliquen així criteris d’igualtat, perquè no es produïsquen situacions que en la pràctica poguessen ser injustes.

D’aquesta forma, s’augmenten les bonificacions per a les famílies amb menys recursos. Per exemple, en el cas de les famílies amb un IPREM menor o igual d’1,25 que ara paguen un lloguer que suposa com a màxim el 25% dels seus ingressos, amb el pla actual, l’arrendament no pot superar el 20% dels seus ingressos totals. Després de l’aplicació d’aquesta reducció, la renda mitjana dels lloguers dels habitatges VPO que s’acullen a aquest pla se situa en 147 euros.

D’altra banda, destacar que el Consell també ha establert uns nous criteris socials per a l’assignació en lloguer d’habitatges de VPO del parc de EIGE afavorint a determinats col·lectius.

Aquests nous criteris estableixen que per accedir en lloguer a una VPO, a més de complir els requisits establerts, es prioritzarà a grups com a víctimes de violència de gènere, persones afectades per un desnonament derivat d’una execució hipotecària, amb una discapacitat igual o superior al 65%, aquells amb menors a càrrec seu, els que residisquen en immobles amb barreres arquitectòniques no esmenables o que pagar el lloguer supose més del 25% dels ingressos de la unitat familiar o joves de menors de 35 anys.

CatalanSpanish