La Generalitat continua la tramitació del decret llei que regularà les VTC amb un informe favorable de l’Advocacia

L'informe de l'Advocacia valguda la "viabilitat jurídica" d'aquest projecte per les raons "d'extraordinària i urgent necessitat" i perquè la normativa estatal i europea permet regular i establir les condicions i limitacions previstes

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori continuarà amb la tramitació del Decret llei de regulació de les VTC després d’obtindre l’informe favorable de l’Advocacia de la Generalitat. D’aquesta manera, la Conselleria té previst portar en el pròxim ple del Consell el decret llei per a la seua aprovació.

Una vegada aprovat pel ple, aquest Decret llei haurà de ser sotmés a la seua convalidació per part de la Diputació Permanent de les Corts que també tindrà la possibilitat de decidir si vol tramitar-ho com un projecte de llei.

L’informe de l’Advocacia de la Generalitat avala íntegrament la viabilitat jurídica del projecte de Decret llei plantejat per la Conselleria d’Obres Públiques, ja que, entén que hi ha raons “d’extraordinària i urgent necessitat” per a la utilització d’aquest instrument normatiu, l’objectiu del qual és fer front a una conjuntura econòmica problemàtica, com és la regulació dels serveis de transport de viatgers mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (VTC).

A més, l’Advocacia assegura que les directives i la jurisprudència de la Unió Europea permeten regular els serveis d’intermediació en el transport, ja que aquests formen part integrant d’un servei global l’element principal del qual és un servei de transport. Així, des de la perspectiva del Dret europeu, entén que és competència dels estats membres (i de les comunitats autònomes a Espanya per delegació de l’Estat) escometre una regulació d’aquesta activitat econòmica.

Finalment, respecte al respecte al principi de llibertat d’empresa, l’Advocacia entén que el projecte compleix amb el marc europeu i estatal regulador de la llibertat d’empresa en el sector dels transports, ajustant-se tot el contingut del projecte al “bloc de constitucionalitat”.

De la mateixa manera entén l’Advocacia que la regulació realitzada en el projecte legislatiu que es tramita és respectuosa amb el “contingut essencial” dels drets que es regulen, recolzada en la doctrina asseguda pel TS en la seua sentència de 4 de juny de 2018, i que aquesta sentència “dona complida resposta a les al·legacions de la Comissió de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana”.

Quant a les possibles responsabilitats patrimonials, l’Advocacia assegura que en aquest cas “no concorren cap dels supòsits” que contempla la legislació per a la reclamació d’aquestes responsabilitats, amb el que cal entendre que el marc legal establit no ha de suposar obligacions indemnitzatòries per a la Generalitat.

Punts del decret llei

Cal recordar que la Generalitat va iniciar enguany un intens procés de participació per a redactar el decret llei de regulació de les VTC després que l’Estat habilitara el mes de setembre passat a les Comunitats Autònomes i als Ajuntaments a modificar les condicions d’explotació de les autoritzacions VTC a causa de l’augment que s’ha produït en aquest sector. Cal recordar que el sector de les VTC no està tan regulat mentre el sector del taxi està sotmés a una forta regulació.

La Conselleria ha centrat el seu decret llei en la regulació dels serveis de transport interurbà que realitzen les VTC que són de la seua competència, mentre que permet que els ajuntaments regulen, ordenen i intervinguen en els serveis urbans.

El decret llei també estableix un període mínim de 15 minuts entre el moment de la sol·licitud del servei i el seu inici, un període que els ajuntaments poden incrementar en l’àmbit urbà si així ho consideren necessari.

A més, no es permet la captació de clientela per part dels vehicles que circulen per les vies públiques ni tampoc la geolocalització.

Finalment, s’introdueixen mesures com que els vehicles hauran de tindre menys de 10 anys i en el cas de ser substituïts hauran de ser menys contaminants i canviar-se per cotxes ecològics.

Actualment, en la Comunitat Valenciana existeixen 4.686 llicències de taxi per 373 llicències de VTC.

ValenciàEspañol