Igualtat regula l’habilitació de professionals de recursos d’atenció a la dependència per a garantir l’ocupació i la qualitat dels serveis

Les habilitacions pertanyen a les categories d'auxiliars d'ajuda a domicili, cuidadors, gericultors i auxiliars ocupacionals

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha regulat, a través d’una ordre, el procediment per a obtindre les habilitacions de les categories professionals d’auxiliar d’ajuda a domicili, cuidador o cuidadora, gericultor o gericultora i auxiliar ocupacional dels centres i serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) de la Comunitat Valenciana.

Tal com estableix la Llei de Dependència, correspon al Consell Territorial del SAAD la fixació de criteris comuns sobre acreditació de centres, serveis i entitats per a garantir la qualitat de l’atenció que ofereixen, sent competència de les respectives administracions realitzar la legislació, reglamentació i execució procedent.

D’acord a la Llei, i en aquest sentit, el Consell Territorial del SAAD va publicar el desembre de 2017 un acord amb mesures com l’habilitació excepcional de persones amb experiència demostrada i l’habilitació provisional per a aquelles que no complisquen amb el requisit d’experiència establit.

Per al compliment d’aquest acord que pretén garantir l’estabilitat en l’ocupació i la qualitat en l’atenció a les persones en situació de dependència, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat una ordre en la qual s’estableix el procediment per a habilitar a treballadors que no compten amb l’acreditació oficial de la qualificació corresponent a la seua categoria professional en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Així, els auxiliars d’ajuda a domicili, els cuidadors o cuidadores, gericultors o gericultores i auxiliars ocupacionals que hagen prestat serveis d’atenció domiciliària, atenció diürna o atenció residencial en centres i serveis acreditats pel SAAD, podran obtindre una habilitació excepcional o provisional d’acord als requisits establits en la normativa.

L’habilitació excepcional s’atorgarà a aquests professionals que no tinguen l’acreditació oficial de qualificació professional de la seua categoria i hagen exercit amb anterioritat a l’1 de gener de 2018 les funcions corresponents a aquests llocs en centres o serveis acreditats. L’experiència laboral acumulada serà d’almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en els últims 12 anys.

D’altra banda, l’habilitació provisional s’estableix per a aquells professionals que sense tindre l’acreditació oficial de qualificació no aconseguisquen l’experiència laboral per a sol·licitar l’habilitació excepcional. En aquest cas, els sol·licitants hauran de comprometre’s a participar en els processos d’avaluació i acreditació de l’experiència laboral o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat o títols de formació professional abans de l’1 de gener de 2023.

Els procediments d’habilitació excepcional i provisional d’auxiliars d’ajuda a domicili, els cuidadors o cuidadores, gericultors o gericultores i auxiliars ocupacionals s’iniciaran amb la presentació de la sol·licitud i la documentació acreditativa per part de l’interessat. El termini per a això finalitza el pròxim 31 de desembre.

Publicitat