Justícia aprova el Pla d’Igualtat per al personal dels jutjats valencians

AVL

La Conselleria de Justícia, Administració pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha aprovat l’I Pla d’Igualtat per al personal autonòmic dels jutjats valencians. La iniciativa ha comptat amb el suport de totes les organitzacions sindicals amb representació en la Taula sectorial de Justícia. El pla començarà a aplicar-se el pròxim 2018 i tindrà una durada de tres anys.

Aquest pla d’Igualtat s’aplicarà als 4.572 empleats autonòmics que presten els seus serveis en l’Administració de Justícia a les tres províncies valencianes i que es reparteixen en cinc cossos: gestors processals, tramitadores, auxilis judicials, mèdics forenses (on s’inclouen psicòlegs i psiquiatres) i personal de laboratori dels instituts de Medicina Legal.

El pla és un dels pioners d’Espanya, ja que solament el País Basc compta amb una norma de característiques similars. La normativa s’estructura en nou objectius específics i 59 mesures concretes. Entre algunes de les mesures que es dugueren a terme destaquen:

– L’elaboració d’informes d’impacte de gènere respecte a les disposicions i normes que afecten el personal autonòmic de l’Administració de Justícia.

– Garantir la presència equilibrada dels dos sexes en els òrgans col·legiats, comités i òrgans de negociació, així com en els tribunals de selecció de personal.

– Es procurarà la representació equilibrada d’homes i dones en la provisió de llocs de treball de lliure designació.

– Les treballadores que formen part d’una borsa de treball temporal que siguen cridades per ocupar un lloc i l’oferta siga realitzada durant les setmanes obligatòries del permís de maternitat podran sol·licitar la reserva del lloc de treball fins que la baixa finalitze.

– Es facilitarà que les funcionàries destinades a òrgans judicials amb servei de guàrdia continuen rebent les retribucions per exercir aquesta funció quan no les puguen dur a terme a causa de la incapacitat temporal relativa al risc a causa de l’embaràs i durant els permisos per al part i la lactància.

– Es garantirà l’aplicació de les mesures necessàries en els processos de promoció per evitar impactes negatius en la igualtat d’oportunitats com ponderar el temps que la persona candidata haja romàs en situació d’excedència, reducció de jornada, o altres permisos relacionats amb la conciliació de la vida laboral i familiar i que, per aquesta causa, no haja pogut millorar la seua formació per a la promoció interna. En aquest sentit, també es promourà que tots els cursos oferts es realitzen en horari laboral per afavorir la conciliació de la vida personal i familiar.

– Es realitzarà un protocol de prevenció i actuació al que es donarà màxima difusió, per a casos de violència de gènere que recollirà les garanties de confidencialitat al llarg de tota la carrera professional de les víctimes de la violència de gènere, així com per a la protecció de la seua integritat física i moral incloent un procediment de mobilitat per a les empleades públiques en aquesta situació.

El pla també preveu la creació d’una comissió de seguiment formada per representants de l’Administració i de les centrals sindicals que es reunirà cada tres mesos per fer seguiment i control dels objectius perseguits i les mesures aplicades.

- Advertisement -
CatalanSpanish