Justícia vol simplificar els tràmits per l’assistència jurídica gratuïta i eliminar el llenguatge sexista

El reglament vigent reconeix ja este dret per a grups especialment vulnerables com a víctimes de violència de gènere, estrangers i persones amb diversitat funcional, amb capacitat modificada judicialment, incapaços i persones dependents.

Ciutat de la Justícia

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha signat l’ordre per la qual s’encomana a la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia la reforma del Decret d’Assistència Jurídica Gratuïta a fi d’adaptar i millorar els procediments per a beneficiar-se d’aquest servei públic.

Al febrer de 2017, el Ple del Consell va aprovar el Reglament que està vigent i que estenia l’assistència jurídica específica per a grups especialment vulnerables com a víctimes de violència de gènere, estrangers i persones amb diversitat funcional, amb capacitat modificada judicialment, incapaces i persones dependents.

Rovira  

Amb el Reglament, a més, es regula els serveis que presta el Torn d’Ofici d’advocats i l’assistència dels procuradors judicials per a aquells que no puguen costejar els seus serveis.

El nou Reglament simplificarà els procediments administratius perquè es puga accedir més fàcilment al servei de Justícia Gratuïta del qual disposa la Generalitat. A més, es pretén revisar i adequar la tipologia dels mòduls i bases de compensació econòmiques ateses els suggeriments dels Consells Valencians de Col·legis d’Advocats i de Procuradors.

A més, la modificació eradicarà de la norma el llenguatge sexista donant compliment al que es disposa en l’article 14 de la Llei 3/2007 per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

La signatura d’aquesta ordre coincideix amb el Dia del Torn d’Ofici i la Justícia Gratuïta que se celebra cada 12 de juliol per a reconéixer el treball i la dedicació dels professionals jurídics enquadrats en aquest servei garantit pels poders públics per als qui no puguen assumir les despeses d’un procés judicial i, per tant, no poden accedir a la tutela judicial efectiva en igualtat de condicions.

En els últims quatre anys, el pressupost per a sufragar el cost de la Justícia gratuïta en la Comunitat Valenciana ha augmentat de forma constant. Entre 2016 i 2018 s’han reforçat amb 27 milions d’euros la inversió en justícia gratuïta. El pressupost per a aquesta partida per a enguany 2019 aconsegueix els 45 milions d’euros, més del doble que l’any 2015.

PublicitatJuega Limpio Orihuela