La Confederació Hidrogràfica multa l’Ajuntament de Ròtova per les obres del Poliesportiu

La institució adverteix el govern del PP que «té l'obligació de reparar els danys i perjudicis ocasionats al domini públic hidràulic».

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha imposat una nova multa, en aquesta ocasió de 600€, i ha requerit l’Ajuntament que «en el termini d’un mes complisca l’obligació de reparar els danys i perjudicis ocasionats al domini públic hidràulic, deixant lliure la zona de servitud del riu Vernissa», i l’adverteix, «que, en cas contrari, es procedirà a la imposició d’una nova multa coercitiva. Si no s’esfectua el pagament, es procedirà al cobrament per via d’apremi».

L’ofici, a què ha pogut tenir accés Compromís per fi esta setmana passada, és de 10 de gener de 2019; i és el següent pas a l’avís que va enviar el 23 de març de 2018.

El document especifica que l’expedient és «per efectuar, sin autorización administrativa, obras de mejora en el polideportivo de Ròtova, ocupando la zona de servidumbre del río Vernissa en unos 25 metros, en el término municipal de Ròtova. Del mismo modo se le impuso la obligación de reparar los daños ocasionados al dominio público hidráulico, debiendo proceder a sol·licitar la correspondiente autorización, o, en caso de no ser autorizables, a retirar o retranquear las obras denunciadas, dejando libre y expedita la zona de servidumbre del cauce».

Ja ho estem pagant

De la consulta d’expedients a què ha tingut accés Compromís hem pogut comprovar com, fins a la data, a banda d’avisos, ja hem pagat 2 multes, de 2.000 euros cadascuna. El 2013 es van fer efectives dues multes més:

-Per la “construcción de un cerramiento perimetral afectando a la zona de servidumbre del río Vernissa, dentro de los trabajos de construcción y mejora del campo de futbol municipal, en el término municipal de Ròtova”. El 13-3-2013, es va fer efectiu el pagament de 2.000€ de multa per part de l’Ajuntament.

-I per la “construcción de una rampa de acceso provisional al río Vernissa, mal acondicionamiento del cauce y conducción fuera de servicio no retirada, en el término municipal de Rótova”. El 13-3-2013, també es va fer efectiu el pagament de 2.000€ de multa per part de l’Ajuntament.

El document actual indica, a més, que el 3 de desembre de 2008 s’imposà a l’Ajuntament de Ròtova una sanció de 1.000€ per la infracció.

Publicitat